ครม.ไฟเขียว ตั้ง”ณรงค์ ทรงอารมณ์”นั่ง ผอ.พศ.

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือ ผอ.พศ. แทนที่ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ อดีต ผอ.พศ.ที่เกษียณอายุราชการ

ข้อมูลประวัติ นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ตำแหน่ง รองผู้อานวยการ รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๙ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูกาแพงเพชร
พ.ศ. ๒๕๔๕ การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
เครื่องรำชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ ประถมาภรณ์ช้างเผือก วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๙

การอบรม/สัมมนา
พ.ศ. ๒๕๖๒ – หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ ๖
พ.ศ. ๒๕๕๗ – หลักสูตรการบริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๑๓ สถาบันพระปกเกล้า
พ.ศ. ๒๕๕๗ – หลักสูตรการบูรณาการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รุ่นที่ ๙
สานักงาน ก.พ.
พ.ศ. ๒๕๕๗ – หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๗๙ สานักงาน ก.พ.

ประวัติกรทำงาน วันบรรจุเข้ารับราชการ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๒๗

พ.ศ. ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน – รองผู้อานวยการ รักษาราชการแทน ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑ – รองผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ – ผู้ตรวจราชการสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๐ – ผู้อานวยการกองพุทธศาสนศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ – ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลาปาง
พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๙ – ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่

ผลงานดีเด่น

พ.ศ. ๒๕๖๒ – เป็นคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.)
พ.ศ. ๒๕๖๑ – เป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. …
พ.ศ. ๒๕๖๐ – เป็นคณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (เงินทอน)
พ.ศ. ๒๕๕๙ – เป็นคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริการงานตารวจ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๕๗ – เป็นคณะกรรมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนารายบุคคล
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๗ – เป็นคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า (จังหวัดเชียงใหม่)

Leave a Reply