นิติธรรมที่แท้จริง ต้องค้ำจุนประชาธิปไตย

         วันนี้ (1 กรกฎาคม 2563) ณ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ แจ้งวัฒนะ : พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา และวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาจุฬาฯ รับนิมนต์ไปบรรยายแก่นักศึกษา จำนวน 50 ท่าน “หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” รุ่นที่ 8 ในหัวข้อ “คุณธรรมจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ”

          พระมหาหรรษาได้ย้ำกับผู้เข้าอบรมที่เป็นผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและเอกชนว่า “หลักนิติธรรมนั้น (Rule of Law)เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย หากขาดหลักการนี้แล้ว จะทำให้ขาดความไว้วางใจระหว่างกลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันในสังคม”

           พระมหาหรรษากล่าวต่อว่า นิติ สติ และยุติ ต้องทำงานให้ประสานสอดคล้องกัน โดยผู้ที่บังคับใช้กฏหมายจะต้องมีสติเป็นรากฐานสำคัญ จึงจะทำให้สามารถหยิบยื่นความยุติธรรมโดยปราศจากอคติในการใช้หลักนิติธรรมด้วยความทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม นิติธรรมจึงเป็นวิถีและลมหายใจของประชาธิปไตย

         “ นิติธรรมจึงเป็นตัวแปรสำคัญที่จะพัฒนาวิถีประชาธิปไตยให้สามารถตอบโจทย์การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมไทย” พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส กล่าวทิ้งท้าย

Leave a Reply