พระเทพเวที ประชุมออนไลน์คณะสงฆ์ภาค 6 ติดตามภารกิจของคณะทั้ง 6 ด้านและมติมหาเถรสมาคม

             เมื่อวานนี้ (30มิ.ย.63) เวลา 13.00-16.00น.พระเทพเวที,รศ.ดร. (พล อาภากโร ป.ธ.9) ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค6 และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร ประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม zoom เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของคณะสงฆ์ภายใต้ สถานการณ์ Covid-19 พร้อมติดตาม หนุนเสริมและให้กำลังคณะสงฆ์ภาค 6  ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่และ จังหวัดน่าน ในการดำเนินงานกิจการคณะสงฆ์ทั้ง 6+1 คือ 1) ด้านการปกครอง 2) ด้านการศาสนศึกษา 3) ด้านการเผยแผ่ 4) ด้านการสาธารณูปการ 5) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ และ 6) ด้านการสาธารณสงเคราะห์ และอีก 1 คือ การพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก

              การติดตาม ตรวจสอบกิจการพระพุทธศาสนาและการคณะสงฆ์ เพื่อให้คณะสงฆ์แสดงศักยภาพและสนองงานตามมติของมหาเถรสมาคมอย่างเต็มที่ การนี้มีเจ้าภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และเลขานุการเจ้าคณะเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

Leave a Reply