เรียนสันติศึกษาโท-เอก “มจร” จบรับปริญญา แถมได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท “ยธ.”

หลักสูตรสันติศึกษา “มจร” ขอนำหลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 กระทรวงยุติธรรม ประกอบรายวิชาระดับปริญญาโทและเอก นิสิตเรียนจบได้รับปริญญาสันติศึกษา แถมได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท “ยธ.”

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤกษ์ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ได้เข้าชี้แจ้งต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กระทรวงยุติธรรม เพื่อขอใช้หลักสูตรอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 โดยมีนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม

พระมหาหรรษา กล่าวว่า สาระสำคัญคือหลักสูตรสันติศึกษา มหาจุฬาฯ ระดับปริญญาโทและเอก ได้นำเนื้อหาหลักสูตรดังกล่าวไปจัดเป็นหนึ่งในรายวิชากระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จำนวน 3 หน่วยกิต ซึ่งเมื่อนิสิตเรียนจบวิชาดังกล่าว จะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ทันที

ขณะเดียวกันเพื่อตอบโจทย์การเสริมสร้างสังคมสันติสุข ซึ่งมหาจุฬาฯ มีวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และห้องเรียน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 46 จังหวัดของประเทศไทย หลักสูตรสันติศึกษาจะเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 5 วัน เพื่อพัฒนาผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไป เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประนอมตาม พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วย

ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวเป็นผลจากการที่มหาวิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เพื่อร่วมกันพัฒนานักไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตาม พ.ร.บ.2562 เมื่อปีที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้อนุมัติให้สถาบันพระปกเกล้า สภาทนายความ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใช้หลักสูตรดังกล่าวเช่นเดียวกัน

Leave a Reply