“สมเด็จพระสังฆราช” มีพระดำรัสถวายพระพรแด่ “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

 วันที่ 11 ส.ค. 65   เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระดำรัสถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ความว่า

 “มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษาของสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ได้เวียนมาบรรจบ ในวันศุกร์ ที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ อาตมภาพในนามคณะสงฆ์ ขอตั้งกัลยาณจิต สำแดงความปีติโสมนัสและถวายพระพรชัยมงคล

 ราชอาณาจักรไทยเปรียบเสมือนเรือนหลังใหญ่ ประกอบด้วยบุตรธิดาคือประชาชน ได้อาศัยพระบารมีแห่งบิดรมารดาของประชาชาติไทย คือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นที่พึ่ง ให้ได้บรรลุถึงความร่มเย็นเป็นสุขสืบมาเนิ่นนานกว่า ๗ ทศวรรษ พสกนิกรทุกหมู่เหล่าต่างอยู่ใต้อาณาแห่งพระมหากรุณาธิคุณอันไพศาล ซึ่งทรงอภิบาลรักษาข้าแผ่นดิน ให้บรรเทาทุกขโทมนัส กระทั่งประสบความผาสุกเกษมสวัสดิ์เป็นอาจิณ ทั้งนี้ ก็ด้วยพระราชจริยาแห่งความเป็น “กัลยาณมิตร” เพราะเหตุฉะนี้ ชาวไทยทั้งปวง จึงเทิดทูนสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยความตระหนักแน่แก่ใจว่าทรงเป็น “แม่” ผู้เปี่ยมด้วยน้ำใจใสสะอาด มีแต่ความปรารถนาดีต่อบุตรธิดา อุปมาประหนึ่งพระพรหมและกัลยาณมิตร ผู้เสถียรสถิตเป็นมิ่งขวัญประจำเหย้าเรือนไทยสมด้วยพระพุทธภาษิตที่ว่า “มาตา มิตฺตํ สเก ฆเร” แปลความว่า “มารดาเป็นมิตรในเรือนของตน” ในทุกสถาน

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ขอปวงประชาราษฎร จงมีจิตสโมสรสมานฉันท์ พร้อมเพรียงกันฉลองพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการประพฤติตนดั่งลูกผู้เปี่ยมด้วยความกตัญญูกตเวที มีสำนึกในทางชอบ อยู่ในกรอบแห่งกฎหมายและศีลธรรมจรรยา เพื่อมิ่งมารดาผู้ทรงเป็นมหามิตรของปวงชนชาวไทย จักได้ทรงพระเกษมสำราญ เบิกบานด้วยพระราชหฤทัยโสมนัสอนุโมทนา ว่าลูกไทยของพระองค์ ล้วนมีสติสำนึกรู้อยู่ในธรรม พร้อมเป็นกำลังของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์สืบไป

  ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และพระราชกุศลธรรมจริยา โปรดอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย เสด็จสถิตเป็นกำลังพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นมิ่งขวัญแห่งราชอาณาจักรไทย ตลอดกาลนาน เทอญ.”

 

Leave a Reply