18 ปี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถวายภัตตาหาร “เจ้าคุณ ว. วชิรเมธี”

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงฯ ร่วมต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มาเข้าร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครบรอบ 18 ปี ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถนนราชดำเนินนอก

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ถือกำเนิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พร้อมๆ กับกระทรวงน้องใหม่ในขณะนั้นอีก 5 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพลังงาน และกระทรวงวัฒนธรรม โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนที่ 99 ก. เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2545 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2545 เป็นต้นมา นับถึงวันนี้ (3 ตุลาคม 2562) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ มีผู้บริหารระดับรัฐมนตรีมาแล้วจำนวน 9 คน โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการฯ คนปัจจุบัน

Leave a Reply