พระเทพปวรเมธีบรรยายธรรม “คุณธรรม จริยธรรมการทำงาน” บริษัทไทยประกันชีวิต

เมื่อวันที่ 1 ต.ค.2563 ที่ผ่านมา เวลา 14.00 – 16.00 น. พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา(คปพ.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส.และประธานองค์การศึกษา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ

บรรยายธรรมเรื่อง “ธรรมะกับชีวิตประจำวัน” โครงการ “คุณธรรม จริยธรรมการทำงาน” บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ ถ.รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีคุณวานิช ไชยวรรณ เป็นประธานกรรมการ คุณไชย ไชยวรรณ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณยุพาภรณ์ สุวรรณวัฒน์ เป็นประธานดำเนินการ และคุณสวงศ์ มั่นศรีจันทร์ เป็นผู้ประสานศรัทธา ในการนี้มีพนักงานเข้าร่วมรับฟังธรรมในห้องประชุม จำนวน 150 คน และมีการถ่ายทอดสดไปยังสาขาทั่วประเทศ

Leave a Reply