โปรดเกล้า ฯ ตั้งสมณศักดิ์ “พระเสียดายแดด -หลวงพ่อทองอินทร์”

วันจันทร์ที่ ๑๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ลงพระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ๑.พระอธิการทองอินทร์ กตปุญโญ ๒.พระครูวิมลปัญญาคุณ ความว่าพระบรมราชโองการประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ดังนี้

๑. พระอธิการทองอินทร์ กตปุญโญ เป็น “พระราชพัชรญาณมุนี” ภาวนาวิธีธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดประชาคมวนาราม จังหวัดร้อยเอ็ด มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

๒. พระครูวิมลปัญญาคุณ วัดป่าศรีแสงธรรม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพระราชาคณะ มีนามว่า “พระปัญญาวชิรโมลี”

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

  สำหรับ “พระปัญญาวชิรโมลี” เว็บไซต์ข่าว “เดอะบุ๊ด” เคยยกย่องเป็นพระสงฆ์แห่งปี มีผลงานยอดเยี่ยมด้านการให้ความรู้ โซล่าเซลล์ “เป็นพระด้านพลังงาน เป็นพระเสียดายแดด”

Leave a Reply