คณะสงฆ์เหนือเปิดศูนย์เรียนรู้พหุวัฒนธรรม จ.ลำพูน

           วันนี้ 12 กรกฎาคม 2563 พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน กรรมการหมู่บ้านรักษาศีล 5 หนเหนือ เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้พหุวัฒนธรรม ภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

           โครงการหมุ่บ้านรักษาศีล 5 นับว่า เป็นต้นแบบแห่งความสามัคคี ปรองดอง ของการอยู่ร่วมกัน โดยมีคณะสงฆ์ ตัวแทนชุมชน กลุ่มชาติพันธุ์ เข้าร่วมงาน จำนวน กว่า 450 รูป/คน

*********************

เครดิตภาพ พระโสภณวชิราภรณ์ 

Leave a Reply