เริ่มแล้ว “เทศกาลปฎิบัติธรรมประจำปีพระนิสิต มจร” ระหว่างวันที่ ๑๖ -๒๗ ธันวาคม “บุญรับปีใหม่”

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) โดยประกาศคณะกรรมการโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานประจำปีการศึกษาระหว่างวันที่ ๑๖-๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ความว่า เพื่อให้การจัดโครงการฝึกภาคปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงออกประกาศสถิติผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) จำนวนทั้งสิ้น ๑,๔๗๘ รูป/คน   ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้คณะพุทธศาสตร์จำนวน  ๒๙๑ รูป/คน , คณะครุศาสตร์  ๓๒๑ รูป/คน , คณะมนุษยศาสตร์ ๓๙๔ รูป/คน  คณะสังคมศาสตร์  ๓๖๔ รูป/คน, สาขาการการจัดการเชิงพุทธ๗๗ รูป/คน และภาควิชานิติศาสตร์ (ภาคบัณฑิต) ๓๑ รูป/คน

 

ในขณะที่ คณะสังคมศาสตร์​ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เชิญชวนประชาชนทั่วไป  “ทำบุญ​ส่ง​ท้า​ยปี​เก่า​ ต้อน​รับ​ปีใหม่”  โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต โดยมีรายละเอียด ภัตตาหาร​ วันละ​ ๒๕,๐๐๐ บาท น้ำปานะ​ วันละ​ ๑๐,๐๐๐ บาท หรือ “ตามกำลังศรัทธา” ได้ที่  ธนาคารธหารไทยธนชาต   เลขที่บัญชี ๔๑๗-๒-๕๐๘๗๓-๓​  ชื่อบัญชี “ทุนพัฒนาคณะสังคมศาสตร์ มจร”  ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ณ วัดมหาจุฬาลงกรณ​ราชูทิศ​ มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ อ.​วังน้อย​ จ.​พระนคร​ศรี​อยุธยา​

สอบถาม​เพิ่มเติม​ : พระมหา​กฤษฎา​ กิ​ต​ติ​โส​ภ​โณ, ผ​ศ.ดร.​ โทร. ๐๘๙-๘๐๘๔๗๖๕

Leave a Reply