วันคล้ายวันพระชนมพรรษา ร.๙! เปิดบริการรักษาพยาบาลฟรีูผู้ยากไร้เมืองกุสินารา

วันที่ ๕ ธ.ค.๒๕๖๑  วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ภายใต้การดูแลของพระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดียเนปาล พระครูนนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ นำพล.รต.นพ.ดร.ปิโยรส ปรียานนท์ พร้อมคณะ Sư Chí Thiện Grou เปิดให้บริการรักษาพยาบาลฟรีแก่ชาวอินเดียท้องถิ่นที่ยากไร้ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยมีนายแพทย์ บี.เอ็น.ซิงค์ แพทย์ประจำประสถานพยาบาลกุสินาราคลินิก และทีมแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ และได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ชาวเมืองกุสินารา ๖๐๐ ชุดด้วย

 

กิจกรรมในการบำเพ็ญกุศลครั้งนี้ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่มีต่อวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ และพสกนิกรชาวไทย ที่ทรงสิริราชสมบัติด้วยทศพิธราชธรรม เปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถ พระอัจฉริยภาพ และพระวิสัยทัศน์ ส่งผลให้ชาติบ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง และพสกนิกรมีความผาสุกร่วมเย็นใต้ร่มพระบารมี ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่ง

 

Cr.FB-Namaste Dhamma

Leave a Reply