“สุรินทร์”มาแล้ว!! ขนผ้าลายพระราชทาน“ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”กว่า 100 ผืนเข้าประกวด

                จากที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานพระอนุญาตแบบลายมัดหมี่ ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้า สิริวัณณวรีฯ” ผ่านกรมการพัฒนาชุมชน และประทานอนุญาตให้กรมการพัฒนาชุมชน และสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ดำเนินการประกวดผ้าลายพระราชทาน

               จังหวัดสุรินทร์โดย นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ รับสนองพระกรุณาธิคุณโดย น้อมนำลายผ้าพระราขทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”สู่การดำเนินงานในพื้นที่ ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2564 และมอบลายผ้า “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ให้แก่กลุ่มทอผ้าไหมของจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 23 ราย ครบทั้ง 17 อำเภอ ณ ห้องประชุมลุมพินีแกรนด์  สวนป่ารีสอร์ท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

 

                จังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการการน้อมนำลายผ้าพระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” สู่การทอผ้า/ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาของสุรินทร์ ได้สนองพระดำริ โดยมอบหมายให้ทั้ง 17 อำเภอส่งมอบลายผ้าพระราชทานสู่ผู้ผลิต/ช่างทอในจังหวัดสุรินทร์อย่างทั่วถึง มีการสำรวจกลุ่มผู้ผลิต ช่างทอที่มีความสามารถในการแกะลาย มัดย้อม ทอ ปัก ดำเนินการขยายผลการดำเนินงานสู่ทายาทงานหัตถศิลป์ฯ ศิลปิน OTOP Young OTOP ช่างทอทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค กลุ่มผู้ผลิต จำนวนแล้วทั้งสิ้น 750 ราย  และผู้สนใจทั้ง 17 อำเภอ รับไปดำเนินการตามความถนัดแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 166 ราย ครอบคลุมใน 3 กระบวนการ ได้แก่ การแกะลาย การมัดหมี่ และการทอ โดยเน้นกระบวนการผลิตโดยใช้สีธรรมชาติเป็นหลัก ดำเนินการผลิตทั้งตามแบบลายต้นฉบับที่ได้รับพระราชทาน และแบบแบบประยุกต์  ทั้งนี้การทอมีการดำเนินการ ใน 4 รูปแบบ คือ ทอมัดหมี่ โดยใช้ฟืมลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ฟืม 2 ตะกอ 3 ตะกอ และ 5 ตะกอ การทอแบบยกตะกอเป็นลวดลายต่างๆ การทอแบบจกหรือขิด ตลอดจนมีการนำลวดลายไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ การปักหรือแส่ว (แซว) บนผืนผ้าไหม การสร้างลายบนเครื่องเงิน การถักโครเชต์ เป็นผ้าสไบ กระเป๋า ถุงใสแก้วน้ำ การจัดสานเป็นตะกร้า จากการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถจำหน่ายผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ จำนวน 947 ผืน เป็นเงินกว่า 3.3 ล้านบาท

               สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”  ตามพระดําริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา แก่กลุ่มทอผ้าในพื้นที่อำเภอ และแจ้งให้กลุ่มทอผ้า ทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้ทุกสี ทุกเทคนิค โดยเน้นการใช้ สีธรรมชาติตลอดทั้งนำไปเป็นต้นแบบ และพัฒนาต่อยอดไปสู่เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ตามวิถีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นเพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชน ส่งเสริม กระตุ้นผ้าไทยให้ทันสมัย สู่สากลเป็นที่นิยมในทุกเพศ ทุกวัย และทุกโอกาส  และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานพระอนุญาตให้กรมการพัฒนาชุมชน และสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้จัดประกวดลายผ้าพระราชทาน

                จังหวัดสุรินทร์ร่วมส่งผ้าเข้าร่วมประกวด “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ในครั้งนี้จำนวน 104 ราย จำนวนผ้า 106 ผืน ประเภทผ้าที่ส่งเข้าประกวด จำนวน 6 ประเภท ได้แก่ 1) ผ้ามัดหมี่ 2 ตะกอ จำนวน 7 ผืน 2) ผ้ามัดหมี่ 3  ตะกอขึ้นไป จำนวน 92 ผืน 3) ผ้า ยกดอก จำนวน 4 ผืน 4) ผ้าเทคนิคผสม จำนวน 1 ผืน   5) ผ้าปักมือ (กลุ่มชาติพันธุ์) จำนวน 1 ผืน 6) ผ้าเทคนิคสร้างสรรค์ บนพื้นฐานเอกลักษณ์ของจังหวัด จำนวน 1 ผืน

              ทั้งนี้โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดดำเนินการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” แบ่งประเภทผ้าลายพระราชทาน ที่ส่งเข้าประกวดเป็น 15 ประเภท ตามเทคนิค/เอกลักษณ์ของผ้าประจำถิ่น โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดดำเนินการ  ระหว่างวันที่ 24-26 มิ.ย. 2564  ณ จังหวัดอุดรธานี

          และดำเนินการตัดสินการประกวดในระดับประเทศ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ระหว่างวันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 2564 นี้ เพื่อเสริมเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565

Leave a Reply