วัดป่าดอนดู่ธรรมาราม ร่วมกับ พช. จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคีลงแขกเกี่ยวข้าว โฮมฮัก โฮมบุญ โคก หนอง นา”

 

วันที่ 16 พ.ย.64  วานนี้ นายภูสิต  สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้ากราบนมัสการ พระพรหมวชิรโสภณ  ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธ) ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในกิจกรรม “เอามื้อสามัคคีลงแขกเกี่ยวข้าว โฮมฮัก โฮมบุญ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชนร้อยเอ็ด” ณ  ศูนย์ฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู่ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชนร้อยเอ็ด” วัดป่าดอนดู่ธรรมาราม ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

จากนั้น นายภูสิต  สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นางนวลจันทร์ ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด, ร.ต.อ.หญิง อรุณี  อินทรมณี นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน, นางนิตยา พลเยี่ยม พัฒนาการอำเภอจตุรพักตรพิมาน, หัวหน้าส่วนราชการ, กลุ่มองค์กรสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด/ อำเภอจตุรพักตรพิมาน, เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน/ทีม นพต. ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมกิจกรรมปล่อยปลาลงในคลองไส้ไก่ แปลง โคก หนอง นา ภายในศูนย์ฝึกอบรมฯ หลังจากนั้น ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงนา ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการฯ /กลุ่มองค์กรสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด/ อำเภอจตุรพักตรพิมาน  และพี่น้องประชาชนบ้านหนองหน่อง  จากนั้น นายภูสิต  สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้หาบข้าวขึ้นลาน และได้ทำการตีข้าว/ฟาดข้าว ซึ่งเป็นการนวดข้าวแบบดั่งเดิมของชาวอีสาน ตามวิถีชีวิตของชาวนาสมัยก่อน ที่ดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย และพอเพียง

โดยบรรยากาศในการจัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคีลงแขกเกี่ยวข้าว โฮมฮัก โฮมบุญ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชนร้อยเอ็ด” เป็นไปด้วยความสนุกสนาน ครื้นเครง เกิดความรัก ความผูกพัน มีความสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจ ของทุกภาคส่วนในการเอามื้อสามัคคีลงแขกเกี่ยวข้าว โฮมฮัก โฮมบุญ ในแปลงโคก หนอง นา พัฒนาชุมชนร้อยเอ็ดในครั้งนี้

ซึ่งสถานที่ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นแปลงโคก หนอง นา ที่พระพรหมวชิรโสภณ  ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10  ได้ให้ความเมตตาอุปถัมภ์และอนุญาตให้ใช้สถานที่ของวัดป่าดอนดู่ธรรมาราม เป็นที่ดำเนินการ เพื่อเป็นจุดเรียนรู้ และเป็นศูนย์ฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของจังหวัดร้อยเอ็ด

Leave a Reply