“ม.สงฆ์มจร”ร่วมถกผู้นำจัดการศึกษาที่จีนไต้หวัน หวั่นจำนวนผู้เรียนลดแนะหาวิธีแก้ด่วน

จีนไต้หวันจัดใหญ่ผู้นำด้านการจัดการศึกษากลุ่มมหาวิทยาลัย “Fo Gaung Shan” ประจำปี 2562 ผู้แทนจาก 23 มหาวิทยาลัยร่วมถึง “ม.สงฆ์มจร” เข้าร่วม หวั่นจำนวนผู้เรียนพุทธลดแนะหาวิธีแก้ด่วน ทั้งปรับหลักสูตรรับไม่รับใบปริญญา วิจัยควบคู่กับการทำงาน

วันที่ 9 พ.ย.2562 พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร.หัวหน้าภาควิชาและผู้อำนวยการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 5-8 พ.ย.2562 ที่ผ่านมา ได้รับมอบหมายจากพระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร พร้อมด้วยพระครูวินัยธรสมุทร ถาวรธมโม, ผศ.ดร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต ให้เข้าร่วมการประชุมผู้นำด้านการจัดการศึกษากลุ่มของมหาวิทยาลัย Fo Gaung Shan ปี 2562 “2019 Fo Guang Shan University Forum” จัดขึ้นที่เมืองไทเปและเมืองเกาสง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ไต้หวัน

พระปลัดสรวิชญ์ กล่าวต่อว่า สำหรับกิจกรรมการประชุมพอสรุปได้ดังนี้ มีดังนี้ วันที่ 5 พ.ย.2562 พิธีเปิดการประชุม 2019 Fo Guang Shan UniversityPresident Forum III ณ เมืองYilan, Taiwan(R.O.C) โดยที่ประชุมได้พูดถึงความท้าทายของสถาบันอุดมศึกษาในยุคของการเปลี่ยนแปลง การออกแบบหลักสูตรที่มีการบูรณาการกับวิถีทางพระพุทธศาสนา รูปแบบและสื่ออุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน และการใช้ทรัพยากรร่วมกันในการจัดการศึกษา

ทั้งนี้เวลา16.30 น ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา นิสิต อาจารย์ การวิจัยแบะการจัดกิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวน 23 มหาวิทยาลัย ในส่วนวิทยาลัยพระธรรมทูตได้หารือและลงนามกับภาควิชาพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยโกกาต้า ประเทศอินเดีย ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวกับสถาบันหนานเทียน(สาขาของวัด Fo Guang Shan)

สำหรับสถาบันน่านเทียน เป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงทางพระพุทธศาสนา ได้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพุทธศาสนามุ่งมั่นที่จะพัฒนามนุษย์ให้มีความเข้าใจทั้งตนเองและผู้อื่นจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตเชิงพุทธ เช่นหลักสูตร Appilied Buddhist Studies, Health and Social Wellbeing, Humanistic Buddhism, Mental Health and Mindfulness : Theory and.Practice for Schools เป็นต้น โดยได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานรับรองคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของรัฐบาลออสเตรเลีย (ดูเว็บไซต์เพิ่มเติมที่ https://www.nantien.edu.au และดูภาพกิจกรรม ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1yMxfyP9uWRpD1edWr7TZS_6M-gAjb0Rv?usp=sharing

วันที่ 6 พ.ย 2562 เป็นการสัมนาทางวิชาการเรื่อง ” Buddhism: Corriculum, teaching materil, and educational approaches for professional of.modern Buddhism” เวลา10.00 น.เรื่อง ” University.managemet.: Student recruitment, academic research and resource sharing among Buddhist Universities” ณ ห้อง Yun Qi Builing Confereance Room 301, Fo GuangUniversity (ดูเว็บไซต์เพิ่มเติม https://website.fgu.edu.tw/)

พระปลัดสรวิชญ์ กล่าวต่อว่า ได้สอบถามและแสดวความเห็นว่า “ในยุคของการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องมีการปรับตัวอย่างเร่งด่วน เพราะว่าปัจจุบันนี้ สถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกกำลังพบกับปัญหาเดียวกันคือจำนวนนักเรียนน้อย ขณะที่มีจำนวนประชากรเกิดน้อย เด็กรุ่นใหม่ไม่สนใจเรียนในระบบมากขึ้นเพราะช่องทางของการแสวงหาปัญญาหรือความรู้มีมากขึ้น เช่น ทางสื่ออินเตอร์เน็ต และการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เป็นต้น สถาบันการศึกษาต้องหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตรให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงการบริการจัดการศึกษาได้ง่ายมากขึ้น ทั้งส่วนที่เรียนจบแล้วได้รับใบปริญญาบัตรและไม่ต้องการรับใบปริญญา เช่นหลักสูตรระยะสั้นที่เป็นความต้องการของสังคมจริงๆ โดยเฉพราะการบริการวิชาการแก่สังคมชึ่งหลายมหาวิทยาลัยเริ่มที่จะหารือจัดการศึกษาร่วมกันมากขึ้นแล้ว”

วันที่ 7พ.ย.2562 เป็นการสัมนาทางวิชาการเรื่อง ” How to Cultivate Character and Ability with Buddhist Characteristics ณ ห้อง Internation ConfereanceHall, Nanhua University, Chiayi County, Taiwan ที่ประชุมได้มีการนำเสนอผลการวิจัยที่ใช้กิจกรรมเป็นฐาน โดยนักวิชาการจากประเทศออสเตเรียการพัฒนาค่านิยมและคุณลักษณะแบบพุทธของนักศึกษาผ่านการจัดกิจกรรมและหลักสูตรจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีค่านิยมและคุณลักษณะสอดคล้องวิถีทางของพระพุทธศาสนา และการเรียนรู้ในศตวรรษที่21คือ Learning to Know Leaning to do leaning live to gether และleaning.to be (ดูเว็บไซต์เพิ่มเติม https://www.nhu.edu.tw)

วันที่ 8 พ.ย.2562 เวลา 09.30 น.เป็นการสัมนาทางวิชาการเรื่อง ” Buddhist in terms of its modernity, humanity, and Universality” Cultivate Character and Ability with Buddhist Characteristics ณ ห้อง Fo GuangBuilding 5F, Fo Guang Shan Temples, Kaohsiung County, Taiwan

สำหรับการสัมมนาเรื่องนี้มีนักวิชาการจากประเทศญี่ปุ่นจำนวน 2 คน ได้นำเสนอบทความและอภิปรายเกี่ยวกับความท้าทายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในยุคการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการที่มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องเข้าไปช่วยเกี่ยวกับด้านวิชาการและด้านอื่นๆ ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

พระปลัดสรวิชญ์ กล่าวว่า ในเรื่องดังกล่าว ในฐานะที่อาตมาอยู่ในภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวเห็นด้วยกับประเด็นนี้ พร้อมกันนี้ได้นำเสนอตัวอย่างการทำวิจัยเรื่อง”ผลของการฝึึกปฏิบัติสมาธิแบบอานาปาณสติที่มีผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน” ในที่ประชุมด้วย และได้ให้ข้อเสนอแนะว่า อาจจะต้องมีการทำการวิจัยในลักษณะนี้แต่ใช้แนวทางการปฏิบัติของแต่ละสถาบันแล้วนำผลการวิจัยมานำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้

ต่อมเวลา 14.00 น. เป็นพิธีปิดการประชุม 2019 Fo Guang Shan University Presidents Forum” ณ ห้อง Fo GuangBuilding 5F, Fo Guang Shan Temples, Kaohsiung County, Taiwan

จากการเข้าร่วมประชุมและสังเกตุการจัดประชุมครั้งนี้ พระปลัดสรวิชญ์ เห็นว่า Fo Guang Shan เป็นการพัฒนาองค์กรด้วย Design Thinking” การพัฒนาองค์กรเกิดจากการเรียนรู้จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างมียุทธศาสตร์และมีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ มีการทำงานอย่างเป็นระบบ Fo Guang Shan จัดได้ว่าเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ดีมากอีกองค์กรหนึ่งมีการทบทวนการทำงานแบบต่อยอดองค์ความรู้นำมาสู่การวางแผนการทำงานเชิงกลยุทธ์ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทของสังคมการเปลี่ยนแปลงค้นหาประเด็นที่เป็นความท้าท้ายขององค์กรในอนาคต มีค่านิยมและเป้าหมายร่วมกันผ่านการวางแผนและออกแบบการทำงานโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร

“การทบทวนความรู้เดิมแล้วต่อเติมความรู้ใหม่อย่างมีเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ เป็นสิ่งที่ทำให้องค์กรมีการพัฒนาอย้่งต่อเนื่องอันเกิดจากการ Design Thinking ทำไห้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมองค์กร จากการทำงานที่อยู่บนพื้นฐานของการวิจับสถาบันหรือการทำงานประจำให้เป็นงานวิจัยและการทำงานวิจัยให้อยู่ในงานประจำแบบนี้ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) หรือ นวัตกรรม (Innovation) เกิดการระดมความคิดเห็นว่าจะทำอย่างไร ให้องค์กรขนาดใหญ่สามารถสร้างบรรยากาศที่เสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้แนวคิดปรัชญญาคำสอนทางพระพุทธศาสนามหายานเป็นฐานที่มั่นคงในการขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดเดียวกันแต่แยกการบริหารจัดการ” พระปลัดสรวิชญ์ กล่าว (ดูรูปเพิ่มเติมที่ https://drive.google.com/drive/folders/1yMxfyP9uWRpD1edWr7TZS_6M-gAjb0Rv?usp=sharing)

Leave a Reply