โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง “ผอ.พศ.” แล้ว!!

วันที่ 30 ม.ค. 67   ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นาย อินทพร จั่นเอี่ยม ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗  มีรายละเอียดดังนี้

Leave a Reply