“เช็ครายชื่อโรงเรียน” ชนะการประกวดเจริญพระพุทธมนต์ทำนองสรภัญญะ-บรรยายธรรม รับรางวัลโล่ “ กรมสมเด็จพระเทพฯ”  

วันที่ 17 ก.ค. 66  นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาได้จัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับประเทศ ในระหว่างวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารหอศิลป์แห่งชาติ ที่ผ่านมา โดยบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายภาคคณะสงฆ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ตลอดจนสถานศึกษาทั้งในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค มีนักเรียนเข้าร่วมการประกวดฯ ตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับภาคคณะสงฆ์ และระดับประเทศ ประกอบด้วย การประกวดสวดมนต์หมู่ฯ จำนวน 228 ทีม รวมนักเรียน จำนวน 1,596 คน และการประกวดบรรยายธรรม จำนวน 152 คน โดยสถานศึกษาที่ชนะการประกวดทั้ง 2 ประเภท จะได้รับรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา  โดยผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ได้แก่

ระดับประถมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วนชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า กรุงเทพฯ รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) จ.ราชบุรี รองชนะเลิศอันดับ 3 โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา กรุงเทพฯ เป็นต้น   ระดับประถมศึกษา ประเภททีมชายล้วนชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี  รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบ้านหัวหาด จ.นครพนม รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล จ.อุดรธานี เป็นต้น

ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน อาทิ ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จ.ขอนแก่น  รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเมตตาวิทยา จ.เพชรบูรณ์ รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จ.ชลบุรี เป็นต้น

ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมชายล้วน อาทิ ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จ.ชลบุรี รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนอนุกูลนารี จ.กาฬสินธุ์ รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม เป็นต้น

ในส่วนของการประกวดบรรยายธรรม ได้ผู้ชนะการประกวด ได้แก่  ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3) ชนะเลิศ ด.ญ.ธนพร บัวแย้ม โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี จ.ราชบุรี รองชนะเลิศ อันดับ 1 ด.ช.ติณณภพ  เขื่อนพงษ์  โรงเรียนบ้านโคกถาวร จ.สกลนคร รองชนะเลิศ อันดับ 2 เด็กหญิงภัทรธิดา วงหาจักร โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เป็นต้น

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) ได้แก่ ชนะเลิศ ด.ญ.เฌอฟ้า เลอธนโชติ โรงเรียนเผดิมศึกษา กรุงเทพฯ รองชนะเลิศ อันดับ 1 ด.ญ.กนกกานต์  เก็บรัมย์  โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา จ.ราชบุรี  รองชนะเลิศ อันดับ 2 ด.ญ.วิชญาพร ลานุสัตย์ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – 3) ได้แก่ ชนะเลิศ ด.ญ.ภัทรพร  เทียมศรีทัศนากร โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี รองชนะเลิศ อันดับ 1 ด.ญ.กัญญารัตน์  สุภาพ โรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง รองชนะเลิศ อันดับ 2 ด.ญ. บุลจิรา  ภูชุม  โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ได้แก่ ชนะเลิศ น.ส.ภัทรวรรณ  ปิริติ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง จ.ราชบุรี รองชนะเลิศ อันดับ 1 น.ส. นิศานาถ  ยอดวัตร  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา  รองชนะเลิศ อันดับ 2  น.ส.ดาราวดี  พรมเวียง โรงเรียนนครสวรรค์  จ.นครสวรรค์ เป็นต้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อว่า การจัดการประกวดในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน เป็นคนเก่ง คนดี ได้ใกล้ชิดหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา และหลักคุณธรรม 5 ประการ ประกอบด้วย พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู อันเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนของชาติมีจิตใจอ่อนโยน และยังเป็นเวทีส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงออกถึงขันติธรรม สามัคคีธรรม มีความรับผิดชอบร่วมกัน เป็นเยาวชนต้นแบบที่มีความสามารถและกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ตลอดจนร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป

Leave a Reply