Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_1462_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/thebuddh/domains/thebuddh.com/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1924
ปลัด มท. ร่วมเสวนา “การเตรียมความพร้อมสมาชิกวุฒิสภา ปี 2567” - TheBuddh.com

ปลัด มท. ร่วมเสวนา “การเตรียมความพร้อมสมาชิกวุฒิสภา ปี 2567”

วันนี้17 พ.ค. 67 ที่ห้องประชุมไฮเดนเยีย โรงแรมทีเคพาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมเสวนา “การเตรียมความพร้อมสมาชิกวุฒิสภา ปี 2567” ในกิจกรรม KICK-OFF การเลือกสมาชิกวุฒิสภา 2567 “20 กลุ่มอาชีพร่วมใจ ขับเคลื่อนประเทศไทยไปพร้อมกัน” โดยมี นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นางสุดฤทัย เลิศเกษม อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมเสวนา ดำเนินรายการโดย นางสาวฐปณีย์ เอียดศรีไชย ผู้ก่อตั้งสำนักข่าว The Reporters โดยมี นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และสื่อมวลชน ร่วมรับฟัง

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การเลือกสมาชิกวุฒิสภา ประจำปี 2567 ในครั้งนี้ เป็นครั้งแรกของประเทศไทยตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมีความพร้อมในการให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มาตั้งแต่ก่อนมีพระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 ตามนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ว่า “สั่งวันนี้เสร็จเมื่อวาน” โดยให้การสนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยที่ กกต. ขอความร่วมมือ ทั้งเรื่องความพร้อมด้านการให้บริการข้อมูลทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนที่ถูกต้อง ทั้งระบบ Hard copy แบบเก่า และระบบดิจิทัลในแอปพลิเคชัน ThaiD ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตลอดจนถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาผ่านกลไกของกระทรวงมหาดไทยในระดับพื้นที่ที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด ทั้งการใช้หอกระจายข่าวหมู่บ้าน และเสียงตามสายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนมากถึง 72,215 แห่ง การให้ข้อมูลผ่านการประชุมคุ้มบ้าน การประชุมหมู่บ้าน การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน การประชุมกรมการอำเภอ กรมการจังหวัด ตลอดจนถึงการลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนของผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด และมีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนในทุกเรื่อง นั่นคือ “ศูนย์ดำรงธรรม” ผ่านสายด่วน 1567 โทรฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้ เกิดความรับรู้อย่างกว้างขวาง เกิดความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม เกิดการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนคนไทยมากที่สุด

“กระทรวงมหาดไทยมีความพร้อมและความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสนับสนุนให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้เป็นกลไกหนุนเสริมการบริหารราชการแผ่นดินตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญอย่างเต็มกำลัง คนมหาดไทยทุกคนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ทั้งในฐานะของ “คนไทยคนหนึ่ง” และในฐานะ “ผู้นำการบริหารราชการในระดับพื้นที่” เพราะผู้ว่าราชการจังหวัด เปรียบเสมือนนายกรัฐมนตรีของจังหวัด นายอำเภอเปรียบเสมือนนายกรัฐมนตรีของอำเภอ ที่อาสาทำงานร่วมกับทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอดจนถึงหน่วยงานของรัฐทุกหน่วย และภาคีเครือข่ายทั้ง 7 ภาคี ดังนั้น ความสำเร็จในการขับเคลื่อนงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอจะเกิดขึ้นได้ ด้วย “การทำงานเป็นทีม” ร่วมกับพี่น้องทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอดจนผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข มาเป็นแนวทางการทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการหนุนเสริมให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้เป็นไปตามเป้าหมาย เจตนารมณ์ และวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเมื่อวานนี้ (16 พ.ค. 67) ตนได้มอบแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรื่องการดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามอำนาจหน้าที่กระทรวงมหาดไทยของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยประการที่ 1. เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางทั้ง Onsite โดยการประชุม พูดคุย และ Online โดยประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว วิทยุกระจายเสียงประจำหมู่บ้าน ที่ดูแลโดยกำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดให้ประชาชนฟังทั้งเช้าและเย็น เพราะการประชาสัมพันธ์เป็นเรื่องที่สำคัญที่จะทำให้พี่น้องประชาชนเข้ามาเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมทางการเมืองในเรื่องของการเลือกสมาชิกวุฒิสภาอย่างกว้างขวาง คือ เพราะในครั้งนี้เป็นการสมัครเลือกเป็นกลุ่มอาชีพ ซึ่ง 20 กลุ่มอาชีพก็คือประชาชนทุกคนในประเทศ เพียงแต่ว่าอาจต้องอาศัยเวลา เพราะเป็นเรื่องใหม่ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะใช้ทุกเวที ทุกช่องทางในการประชาสัมพันธ์พูดคุยผ่านผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ เพื่อให้ผู้นำไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนโดยตรง ควบคู่กับนำสิ่งที่กรมประชาสัมพันธ์ได้ผลิตขึ้นไปเปิดเผยแพร่ผ่านหอกระจายข่าว วิทยุชุมชน ทำให้การมีส่วนร่วมมีมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ซึ่งการเรียนรู้จำเป็นต้องให้ฝ่ายบ้านเมืองช่วยประชาสัมพันธ์มากเป็นพิเศษ เพราะจะไม่เหมือนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เราคุ้นชินกันมานาน ระบบระเบียบที่สมัครจะเป็นเรื่องใหม่ แต่มั่นใจว่าการทำงานที่ใกล้ชิดกับ กกต. ของผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ สามารถทำสิ่งที่ดีเพื่อไปถึงพี่น้องประชาชนและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้โดยสะดวก ประการที่ 2. กระทรวงมหาดไทยมีการซักซ้อม เตรียมความพร้อมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมพูดคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และนายอำเภอทั่วประเทศ และย้ำว่า “งานนี้ห้ามพลาด เพราะเป็นเรื่องใหญ่ของชาติ” นอกจากนี้ ประการที่ 3. ในแง่การให้ความช่วยเหลือ/สนับสนุนข้อมูลให้กับผู้ที่มาลงทะเบียนสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา กระทรวงมหาดไทยก็พร้อมในการดำเนินการทั้งด้านการติดต่อสอบถาม โดยการฝึกอบรมให้ความรู้ทีมงานผู้ให้บริการสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 ให้มีความรู้ที่สามารถตอบคำถามได้ตลอด 24 ชั่วโมง และที่สำคัญ เรายอมรับว่า “การเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นเรื่องใหม่ของพวกเราทุกคนทั้งราชการและประชาชน” จึงได้กำชับทุกจังหวัด ทุกอำเภอว่า ขอให้ได้ซักซ้อมกับเจ้าหน้าที่ว่า หากคำถามใดไม่สามารถตอบได้ก็ห้ามตอบ ให้ขอข้อมูลการติดต่อ แล้วไปหาคำตอบกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงจะโทรศัพท์หรือแจ้งตอบกลับไปในภายหลัง และประการที่ 4. ในด้านการเตรียมความพร้อมด้านเอกสารงานทะเบียนราษฎร และเอกสารราชการต่าง ๆ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยสำนักบริหารการทะเบียน พร้อมให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อเตรียมตัวในเรื่องเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา” นายสุทธิพงษ์ กล่าวเน้นย้ำ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่ออีกว่า กระทรวงมหาดไทยยังให้ความสำคัญในการสนับสนุนบทบาทของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และท่านนายอำเภอ เพื่อให้เกิดศูนย์กลางการประสานงานเพื่อสนับสนุนการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา จึงได้ตั้ง “ศูนย์อำนวยการเลือกสมาชิกวุฒิสภาประจำกระทรวงมหาดไทย” ซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ กกต. ดำเนินการให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกฎหมาย รวมไปถึง “การรักษาความสงบเรียบร้อย” โดยผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอจะเป็นผู้นำการบูรณาการทำงานร่วมกับฝ่ายความมั่นคง ทั้งทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องที่ ในการ Re X-ray และช่วยกันกวาดล้างอาชญากรรม ในขณะเดียวกันนี้ ด้วยกลไกด้านการข่าว ที่จะมีการติดตามข้อมูลข่าวสารในพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต บิดเบือนในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

“ขอฝากผู้ว่าราชการจังหวัดอำนวยการให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม รวมถึง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ปี 2567 ให้มากที่สุด และขอเรียนพี่น้องประชาชนทุกท่านว่า ประเทศชาติเป็นของเรา แต่เราจะมีโอกาสในการช่วยเหลือทำให้ประเทศชาติของเราเป็นในทิศทางใด ก็อยู่ที่การเข้ามามีส่วนร่วมกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้” อย่าปล่อยให้โอกาสอันดีงามที่สำคัญของชีวิตผ่านไป ด้วยการไปร่วมสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาระหว่างวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2567 ณ ที่ว่าการอำเภอ และสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครทุกแห่ง โดยเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ในพื้นที่ยินดีให้บริการและอำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ” นายสุทธิพงษ์ กล่าวในช่วงท้าย

 

Leave a Reply


Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql_1462_0.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /home/thebuddh/domains/thebuddh.com/public_html/wp-includes/wp-db.php on line 1924

Fatal error: Uncaught wfWAFStorageFileException: Unable to save temporary file for atomic writing. in /home/thebuddh/domains/thebuddh.com/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php:35 Stack trace: #0 /home/thebuddh/domains/thebuddh.com/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php(659): wfWAFStorageFile::atomicFilePutContents('/home/thebuddh/...', '<?php exit('Acc...') #1 [internal function]: wfWAFStorageFile->saveConfig('livewaf') #2 {main} thrown in /home/thebuddh/domains/thebuddh.com/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 35