อาลัย พระราชวัชรรังษี “เจ้าคุณเอี่ยม” ต้นตำรับ “หนังสือมนต์พิธี” มรณภาพ สิริอายุรวม 90 ปี

วันที่ 9 มิถุนายน 2566    มีข่าวแจ้งจากวัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ว่า เมื่อคืนนี้เวลาประมาณ 21.15 น. พระราชวัชรรังสี  (เอี่ยม สิริวณฺโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เจ้าของต้นตำรับหนังสือมนต์พิธี สำหรับคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนใช้กันอย่างกว้างขวางได้มรณภาพลงแล้ว ณ  โรงพยาบาลกรุงเทพ  สิริรวมอายุได้ 90 ปี

พระราชวัชรรังสี เป็นพระมหาเถระ ผู้ใช้ชีวิตอย่างสมถะ สันโดษ พูดน้อย และเป็นพระสุปฎิปันโนรูปหนึ่งของคณะสงฆ์ไทย

พระราชวัชรรังษี (เอี่ยม สิริวณฺโณ) เป็นพระราชาคณะชั้นราชผู้เป็นภิกษุที่แต่งหนังสือสวดมนต์ มนต์พิธี ซึ่งเป็นหนังสือรวบรวมพระพุทธมนต์ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมเป็นที่นิยมสำหรับภิกษุและสามเณรผู้เตรียมตัวบวช ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในประเทศไทย

ประวัติปฐมวัย-บรรพชา

พระราชวัชรรังษีมีนามเดิมว่า เอี่ยม สุภราช เป็นบุตรของกรุย สุภราช ผู้เป็นบิดา และแคล้ว สุภราช (ต่อมานามสกุล คำสุข) ผู้เป็นมารดา เกิดเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2476 ที่บ้านพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศสยาม (ปัจจุบันคือ ประเทศไทย) มีพี่น้อง 5 คน

โดยช่วงปฐมวัยได้เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนวัดพังตรุ ขณะเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 บิดาเสียชีวิต ประกอบกับมีอาการป่วย มารดาจึงอธิษฐานว่า “ถ้าหายจะให้บวช 7 วัน” แต่เมื่อถึงชั้นประถมศึกษาที่ 4 มารดาเสียชีวิต เมื่ออายุ 17 ปี ได้แจ้งความประสงค์กับยาย จึงได้บวชเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2493 ที่วัดสาลวนาราม (ดอนตาเพชร) อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2494 สอบได้นักธรรมชั้นตรีถึงนักธรรมชั้นโท

อุปสมบท

โดยเมื่ออายุ 20 ปี ได้อุปสมบทเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2496 ที่วัดเบญพาด อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี มีพระครูพนมธรรมรัต (ซ้ง อินฺทสโร) วัดสาลวนาราม (ดอนตาเพชร) เป็นพระอุปัชฌาย์, พระอธิการเพิ่ม วัดดอนงิ้ว เป็นพระกรรมวาจาจารย์, และพระเหลือ วัดสาลวนาราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ในช่วงเดียวกัน พระเอี่ยมได้เดินทางศึกษาต่อที่วัดไชยชุมพลชนะสงคราม สำเร็จนักธรรมชั้นเอก

เมื่อปี พ.ศ. 2499 ได้เป็นครูสอนบาลีที่วัดคูหาสวรรค์ จังหวัดราชบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2500 ย้ายอยู่วัดสุทธิวาตวราราม จังหวัดสมุทรสาคร ก่อนเป็นเลขานุการเจ้าคณะตำบลที่วัดแหลมสุวรรณาราม จังหวัดสมุทรสาคร ต่อมา ย้ายพำนักที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นเลขานุการเจ้าคณะภาค 16 เมื่อปี พ.ศ. 2507 ดำรงตำแหน่ง 5 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2511 ย้ายพำนักที่วัดราษฎร์บำรุง จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นครูสอนวิชาสามัญศึกษาและเลขานุการของพระธรรมโกศาจารย์ (ชอบ อนุจารี)

แต่งหนังสือ มนต์พิธี

ได้รวบรวมเรียบเรียงไว้นั้น ก็เป็นที่ชื่นชอบอยู่ด้วย หนังสือเล่มนี้ รวบรวมบทสวดมนต์ พระมหาคาถา ทั่วแผ่นดินสยามที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพระภิกษุ-สามเณร ผู้เตรียมตัวบวช ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั่วไปที่สนใจในพระศาสนา เปรียบเสมือนเป็นมรดกทางธรรม เพื่อสืบทอดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาต่อไป

คำปรารถในหนังสือ มนต์พิธี โดยพระราชวัชรรังษี

เมื่อปี พ.ศ. 2513 พระเสวย พุทฺธเทโว เป็นภิกษุบวชใหม่มีความสนใจในหนังสือสวดมนต์ แต่ไม่เป็นที่น่าปราถนา จึงชักชวนพระเอี่ยมแต่งหนังสือสวดมนต์ โดยพิมพ์ครั้งแรกจำนวน 1,000 เล่ม ถวายภิกษุภายในจังหวัดชลบุรี ต่อมา จึงมีรวบรวมพระพุทธมนต์ พระคาถา และคำที่ใช้ในพิธีกรรม โดยหนังสือมีชื่อว่า สวดมนต์และศาสนพิธี พิมพ์จำนวน 1,000 เล่ม โดยเป็นที่นิยมในภิกษุและพุทธศาสนิกชนในจังหวัดชลบุรี

เมื่อปี พ.ศ. 2515 หนังสือเป็นที่นิยมอย่างมากในภิกษุและพุทธศาสนิกชนในประเทศไทยจึงเปลี่ยนชื่อว่า มนต์พิธี โดยมีพระธรรมโกศาจารย์ (ชอบ อนุจารี) เป็นผู้เขียนคำนำ เมื่อปี พ.ศ. 2520 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลหนองเหียง และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง เมื่อปี พ.ศ. 2523 ย้ายกลับพำนักที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เมื่อปี พ.ศ. 2529 เป็นรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดประดู่ในทรงธรรม

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท ในราชทินนามว่า พระครูอรุณธรรมรังษี ต่อมา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

เมื่อปี พ.ศ. 2560 สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ ได้ติดต่อเพื่อขอลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์หนังสือ มนต์พิธี และหนังสือที่แต่งโดยพระครูอรุณธรรมรังษี ให้เป็นผู้ดูแลการจัดพิมพ์และเผยแพร่

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการพระราชทานสัญญาบัตรสมณศักดิ์เป็น พระราชวัชรรังษี เป็นพระราชาคณะชั้นราช สถิตวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด พระครูสังฆรักษ์ พระครูสมุห์ และพระครูใบฎีกา

สมณศักดิ์

5 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ในราชทินนามว่า พระครูอรุณธรรมรังษี

5 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ในราชทินนามเดิม

20 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชวัชรรังษี พุทธมนต์พิธีธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

Leave a Reply