เจ้าคณะปทุมธานีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้บำเพ็ญประโยชน์เผยแผ่พุทธดีเด่น

เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี มอบโล่เชิดชูเกียรติ “ผู้บำเพ็ญประโยชน์ขับเคลื่อนภารกิจ 6 ด้านของคณะสงฆ์ และเผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่น” แก่ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมาหอประชุมฯ เฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้บำเพ็ญประโยชน์ขับเคลื่อนภารกิจ 6 ด้านของคณะสงฆ์ และเผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่น ประเภท ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ประจำปีพุทธศักราช 2562

ทั้งนี้คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีและศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมกันดำเนินงาน”โครงการเชิดชูเกียรติเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่น” ตามแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยมีวัตถุประสงค์ในการพิจารณามอบโล่เชิดชูเกียรติฯ เพื่อส่งเสริมยกย่องคุณความดี และประกาศเกียรติคุณแก่ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ผู้บำเพ็ญประโยชน์ขับเคลื่อนภารกิจ 6 ด้านของคณะสงฆ์ และร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการฯ และกิจกรรมด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้ปรากฎแก่พุทธศาสนิกชน อันจะเป็นแบบอย่างแก่ชาวพุทธ และสังคมสืบไป

โดยในปีพุทธศักราช 2562 นี้ มีภาคีเครือข่ายภาคประชาชนจากองค์กรต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานี ที่ได้ทุ่มเทตั้งใจดำเนินงานยเผยแผ่พระพุทธศาสนา สมควรแก่การอนุโมทนาพิจารณาให้ได้รับโล่เชิดชูเกียรติฯ จากองค์กรภาคีเครือข่าย ดังนี้

โรงเรียนวัดบ้านพร้าว อำเภอสามโคก (ร่วมดำเนินงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะสงฆ์), ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระเทพรัตนสุธี (ผู้ประสานงเครือข่ายวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำ 7 อำเภอ), ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดปทุมธานี (ผู้ประสานงานเครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน ประจำ 7 อำเภอ), ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ผู้ประสานงานเครือข่ายสถานศึกษา), ชมรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้ประสานงานเครือข่ายรักษ์บ้าน รักษ์ศีล 5 หน้าบ้านน่ามองฯ), ศูนย์นวัตกรรมรักษ์วัด รักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี, สมาพันธ์หมู่บ้านจัดสรรอำเภอคลองหลวง, เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก, ชมรมเรารักคลองสาม รวมจำนวน 30 คน

Leave a Reply