อว.แบ่ง 5 กลุ่มมหาวิทยาลัยปีงบฯ 65 ไร้เงา “มจร-มมร”

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.)ได้ลงนามในประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2564 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในประกาศดังกล่าวปรากฏว่า ไม่มีมหาวิทยาลัยใดจัดอยู่ในกลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมตามหลักศาสนา รวมถึงมหาวิทยาลัยสงฆ์ 2 แห่งคือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร) ก็ไม่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มนี้หรือกลุ่มใดนอกจากนี้

ทั้งนี้มีรายงานว่า พระธรรมวัชรบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่กลุ่มมหาวิทยาลัยด้านปัญญาและคุณธรรม

ซึ่งคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าว มี พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร ที่มีประสบการณ์ด้านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการบริหารการศึกษาที่เป็นเลิศ (EdPEx) เป็นประธานอนุกรรมการ และมี รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นเลขานุการ

โดยคณะกรรมการชุดนี้ จะทำหน้าที่ในกำหนดกรอบ แผนงาน และแนวทางในการเข้าสู่สถาบันด้านปัญญาและคุณธรรม  แล้วนำเสนอจออนุมัติต่อคณะกรรมการชุดใหญ่ของมหาวิทยาลัย ก่อนจะนำเข้าสู่สภาสถาบัน แวนำเสนอกระทรวงอุดมศึกษาฯ เพื่อให้สอดรับกับปีงบประมาณ 2566 ต่อไป

Leave a Reply