“อธิการบดี มจร” ตั้งคณะอนุกรรมการ เตรียมเข้ากลุ่มมหาวิทยาลัยด้านปัญญาและคุณธรรมปีงบฯ 66 ตามที่ “อว.” จัด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.)ได้ลงนามในประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2564 โดยได้มีการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยออกเป็น 5 กลุ่ม

แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า ในกลุ่มที่ 4 คือ กลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมตามหลักศาสนา ได้มีการระบุว่า ไม่มี และแม้แต่มหาวิทยาลัยสงฆ์ 2 แห่งคือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร) ก็ไม่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มนี้หรือกลุ่มใดกลุ่้มหนึ่งนอกจากนี้ และมีรายงานว่า มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2 แห่งได้ตั้งเป้าที่จะจัดอยู่ในกลุ่มกลุ่มพัฒนาปัญญาและคุณธรรมตามหลักศาสนาในปีงบประมาณ 2566 นั้น

ล่าสุดพระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่กลุ่มมหาวิทยาลัยด้านปัญญาและคุณธรรม

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการชุดดังกล่าว มีพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,ศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติและหลักสูตรสันติศึกษา มจร ที่มีประสบการณ์ด้านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการบริหารการศึกษาที่เป็นเลิศ (EdPEx) เป็นประธานอนุกรรมการ และมี รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นเลขานุการ

โดยคณะกรรมการชุดนี้ จะทำหน้าที่ในกำหนดกรอบ แผนงาน และแนวทางในการเข้าสู่สถาบันด้านปัญญาและคุณธรรม แล้วนำเสนอจออนุมัติต่อคณะกรรมการชุดใหญ่ของมหาวิทยาลัย ก่อนจะนำเข้าสู่สภาสถาบัน แวนำเสนอกระทรวงอุดมศึกษาฯ เพื่อให้สอดรับกับปีงบประมาณ 2566 ต่อไป

Leave a Reply