พระมหากษัตริย์กัมพูชา ทรงมอบเครื่องราชแด่ “ผู้บริหาร มจร”

วันที่ 10  ธันวาคม 2564   เวลา 13.00 น. พระองค์เจ้าฤทธีราวงศ์ ศรีสุวัสดิ์ รองราชเลขาธิการสำนักพระราชวังกัมพูชา เอกอัครราชฑูตผู้พิทักษ์สำนักพระราชเลขาธิการพระมหากษัตริย์แห่งพระราชอาณาจักรกัมพูชา ได้อัญเชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สหเมตรี มหาสิริวัฒน์ อันดับหนึ่ง ราชมิตราภรณ์ ประเทศกัมพูชา ถวายแด่ พระธรรมวัชรบัณฑิต  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และทรงมอบให้รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มจร ณ อาคาร ม.ว.ก. 48  พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระครศรีอยุธยา

ในการนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่จะเข้ารับประทานปริญญาบัตร ปี 2564  นายกสมาคมและผู้บริหารสมาคมศิษย์เก่า มจร เข้าร่วมงานด้วย

พระองค์เจ้าฤทธีราวงศ์ ศรีสุวัสดิ์ รองราชเลขาธิการสำนักพระราชวังกัมพูชา เอกอัครราชทูตผู้พิทักษ์สำนักพระราชเลขาธิการพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ทรงสำเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อปี 2546 เป็นผู้หนึ่งที่มีผลงานโดดเด่นในการเชื่อมโยงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ไทยและคณะสงฆ์กัมพูชา ได้ตรัสเรื่องนี้ว่า

    “วันนี้ยินดีอย่างยิ่งที่ได้มายืนตรงนี้ หลายปีที่ผ่านมาเคยมาถวายเครื่องราชให้กับพระพรหมบัณฑิต อธิการบดีรูปเก่าและ ดร.พระโชว์ (พระศรีรัตนบัณฑิต) มีความคิดถึงและสำนึกถึงบุญของครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ได้สอนมาตั้งแต่เป็นนิสิตที่วัดศรีสุดาราม มีความรู้ได้กลับไปรับใช้สนองพระเดชพระคุณในประเทศกัมพูชา และมีความจดจำความดี ความงามของครูบาอาจารย์ที่ดูแลนิสิตต่างชาติได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นนิสิตประเทศไหนก็ตาม  เพราะฉะนั้นการมอบถวายเครื่องราชในคราวนี้ก็เพื่อสำนึกถึงคุณงามความดีของครูบาอาจารย์ ประเทศกัมพูชาจึงมอบเครื่องราชให้กับท่านอธิการบดีและรองอธิการบดี เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 2 ประเทศต่อไป..”

On Friday, 10 December 2021 at 1:00 p.m., His Highness Prince Sisowath Rithyravong, Deputy Royal Secretary of the Royal Palacec of Cambodia, Ambassador to the Secretariat of His Majesty the King of Cambodia graciously presented the Cambodian Royal Decoration entitled ‘the Most Auspicious Order of Sahametri Mahasiriwatthana of Rajamitraporn to the Most Ven. Prof. Dr. Phra Dhamvajrabundit, Rector of Mahachulalongkornrajavidyalaya University and Assoc. Prof. Dr. Surapol Suyaprom, Vice Rector for General Affaors of MCU at the 48th Birth Anniversary of the Crown Prince Mahavajiralongkorn Conference Hall, Lam Sai Subdistrict, Wang Noi District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province.

In this regard, there were MCU administrators, lecturers, staff, bachelor graduates to attend the convocation 2021, and President and executive members of MCU Alumni Association attending this great event.

His Highness Prince Sisowath Rithyravong, Deputy Royal Secretary of the Royal Palace of Cambodia, Ambassador to the Secretariat of His Majesty the King of Cambodia graduated with a bachelor degree in Polical Science from Faculty of Social Sciences, Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

Leave a Reply