‘พระพุทธนิติธรรมศาสดา’ที่ระลึก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้สถาปนาครบ ๗ รอบ ๘๔ ปี

พระพุทธนิติธรรมศาสดา จัดสร้างโดยมีวัตถุประสงค์ เนื่อในวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๑ เป็นวาระที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้สถาปนาขึ้นครบ ๗ รอบ หรือครบ ๘๔ ปี โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีการจัดการเรียนการสอนวิชานิติศาสตร์แก่ประชาชนขึ้นนับแต่แรกสถาปนามหาวิทยาลัยและพัฒนาขึ้นเป็นลำดับจวบจนปัจจุบัน ในโอกาสอันเป็นศุภมงคลนี้ คณะนิติศาสตร์จึงมีดำริสร้างพระพุทธรูป และเหรียญพระบูชาขึ้น

โดยได้รับพระเมตตาจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระนามว่า “พระพุทธนิติธรรมศาสดา” ตลอดจนตราสัญลักษณ์ประจำองค์ย่อ “ออป.” เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ตลอดจนผู้มีจิตศัทธาทั่วไป ได้ร่วมบุญและนำไปสักการะบูชา

โดยรายได้ทั้งหมดนำเข้าสมทบกองทุนนิติธรรมพัฒน์ ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของคณะนิติศาสตร์
ตลอดจนพัฒนาบุคลากรและบำรุงกิจการนักศึกษาต่อไป

พิธีเททอง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 ซึ่งได้รับพระเมตตาธิคุณจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเททองดังกล่าว และพระเกจิแห่งยุคร่วมนั่งปรกอธิฐานจิต

ขณะที่พิธีพุทธาภิเษก เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ประธานจุดเทียนชัย เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร ประธานดับเทียนชัย พระมงคลสุทธิคุณ (หลวงพ่อฟู) วัดบางสมัคร

 

-พระทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์ในวันพิธีพุทธาภิเษก จำนวน 10 รูป ดังนี้
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร
พระพรหมเวที วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
พระพรหมเสนาบดี วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร
พระมหาโพธิวงศาจารย์ วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
พระพรหมกวี วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
พระธรรมปัญญาบดี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
พระธรรมรัตนดิลก วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
พระธรรมปาโมกข์ วัดราชผาติการามวรวิหาร
พระธรรมสุธี วัดหัวลำโพง
พระราชมงคลดิลก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

-พระสวดภาณาวาร จำนวน 4 รูป ดังนี้
พระครูสุนทรโฆษิต วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
พระครูสังฆวิชัย วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
พระสมุห์ธีรเดช ฉฺนฺทสีโล วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
พระสุรเดช สุเมธโส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

– พระเกจิ และครูบาอาจารย์ นั่งอธิฐานจิตในวันพิธีพุทธาภิเษก จำนวน 108 รูป ดังนี้
พระเทพมงคลญาณ (สนธิ์ อนาลโย) วัดพุทธบูชา
พระครูไพบูลย์รัตนาภรณ์ (สมบูรณ์ รตนญาโณ) วัดหงส์รัตนาราม
พะอาจารย์ธนัญชัย ญาณวโร วัดศิริพงศ์ธรรมนิมิตร
พระพิมลภาวนาพิธาน วิ.(สวง ยุตฺตธมฺโม) วัดระฆังโฆสิตาราม
พระราชพัฒนากร (สมชาย ฉันทสโร) วัดปริวาสราชสงคราม
พระราชสิทธิวรคุณ (สุรินทร์ สุภปุญฺโญ) หลวงพ่อโหนก วัดคูหาสวรรค์ วรวิหาร
พระครูสมุห์ศักดิ์สิทธิ์ ถาวรคุโณ วัดลำกระดาน
พระปลัดประสิทธิ์ ถิรจิตุโต วัดประเสริฐสุทธาวาส
พระครูสมุห์ อภิสิทธิ์ อภิญาโณ วัดยานนาวา


พระครูอดุลพิริยานุวัตร (ชุบ ปัญญาวุโธ) วัดวังกระแจะ
พระครูสุภัทรกาญจนกิจ (สนองชาติ ฐิตจิตตฺโต) วัดเย็นสนิทธรรมาราม
พระอาจารย์โผมั้น วัดถาวรวราราม (วัดญวน)
หลวงพ่ออ่อง ถาวโร สำนักสงฆ์ธรรมสุขสว่าง
พระครูประดิษฐ์ศาสนการ (นงค์ ชยวํโส) วัดทุ่งตาอิน
หลวงปู่ฮก รตินฺธโร วัดราษฎร์เรืองสุข
พระมงคลโมลี วิ. (สมบุญ โสภโณ) วัดทุ่งเหียง
พระครูวิจิตรธรรมรัตน์ (ขวัญชัย ธมมฺวโร) วัดนามะตูม
พระครูโสตถยาธิคุณ (โปร่ง โชติโก) วัดถ้ำพรุตะเคียนทอง
พระวิษณุกร สุวณฺโณ สำนักสงฆ์ไซตู
พระมุนีสารโสภณ (บุญเกียรติ กุลโสภโณ) วัดธรรมถาวร
พระครูวิมลภัทรกิจ (ช่วย ฐิตวํโส) วัดหน้าค่าย
พระอาจารย์อำนาจ อาทิตตฺวณฺโณ วัดเขาสามล้าน
พระครูพิพิธปุญญาภิรัต (อินตา กตปุญฺโญ) วัดศาลา
พระครูเกษมวรกิจ (วิชัย เขมิโย) วัดถ้ำผาจม
พระอาจารย์ประสูติ ปิยธมฺโม วัดในเตา
พระครูพิพัฒน์อโนมคุณ (นัส อโนมปญฺโญ) วัดอ่าวใหญ่
พระวิมลเมธาจารย์ (สุพจน์ ฐิตพฺพโต) วัดห้วงพัฒนา
พระครูปฐมวราจารย์ (อวยพร ฐิติญาโณ) วัดดอนยายหอม
หลวงพ่อเอนก ปญฺญาวุโธ วัดปรีดาราม
พระครูวิบูลสิริธรรม (สันติ สมจิตฺโต) วัดตุ๊กตา
พระครูยติธรรมานุยุต (สมทรง ธมฺมทินฺโน) วัดสว่างอารมณ์ (แคแถว)
พระญาณดิลก วิ. (ปัญญา สทฺธายุตฺโต) วัดมกุฏคีรีวัน
พระครูสิทธิบุญสาร วทฺฒจิตโต วัดบุญฤทธิ์
พระครูนิวิฐมณีวงศ์ (สะอาด อาวุธฺฑสีโล) วัดเขาแก้ว
หลวงพ่อเดช เตชจิตโต วัดสังฆมงคล
พระนันทวิริยาภรณ์ (อ่าง สิริจนฺโท) วัดใหญ่สว่างอารมณ์
หลวงพ่อสุทัศน์ โกสโล วัดกระโจมทอง
หลวงพ่อผอม ถาวรโร สำนักปฏิบัติธรรมถาวโร วัดไทรขาม
พระอาจารย์เอราวัณ อติวีโร พุทธอุทยานธรรมโกศล
พระมงคลวโรปการ (ชำนาญ อุตฺตมปญโญ) วัดชินวรารามวรวิหาร
พระครูปลัดอิทธิพล ปธานิโก วัดสายไหม
พระครูสุมนธรรมสถิต (โส โยควิมุตโต) วัดเขากระโหลก
พระครูสังฆรักษ์นน จนฺทวิโร สำนักสงฆ์เขาพรานธูป
หลวงปู่บุญมา โชติธมฺโม ที่พักสงฆ์เขาไม้แก้วทอง
พระครูปลัดชัยยะ โอภาโส วัดสถิตย์ชลธาร (วัดไร่)
พระครูอุดมภาวนาธิมุต (เพย อุตฺตโม) วัดบึง
พระพุทไธศวรรย์วรคุณ (หวล ภูริภทฺโท) วัดพุทไธศวรรย์
พระครูปลัดสราวุธ ปญฺญาวุโธ วัดลาดชะโด
พระมหาเป็นหนึ่ง สุนฺทรเมธี วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร
พระครูใบฎีกาจิระพงษ์ ธิรวโร วัดจอมเกษ
พระครูปลัดพิจารย์ วิจารโณ วัดโพธิผักไห่
พระสมุห์วีรยุทธ อธิปัญโญ วัดนาคู
พระสมุห์ชิษณุพงศ์ ปญญฺาวุฑโฒ วัดสุวรรณเจดีย์
พระสมเกียรติ สุรญาโณ วัดสบสวรรค์
พระครูอดุลวิริยกิจ (เอื้อน อตฺตมโต) วัดวังแดงใต้
พระครูปัญญาวิรัช ยโสธโร วัดราษฎร์นิยม (วัดหนองแขยง)
หลวงพ่อชัชวาลย์ จันทโชโต วัดบ้านปูน
พระครูสุจิณธรรมสาร (ธรรมา จิณณะ) วัดศรีจอมเรือง
พระครูวัชรวิหารคุณ (อุทัย อุทโย) วัดวิหารสูง
พระครูสิทธิการโสภณ (ผ่อง ฐานุตฺตโม) วัดบ้านใหม่
พระครูอาคมสิทธิเวช (เอียด ฐานคฺโค) วัดขันประชาสวรรค์
พระครูพิสิฐธรรมคุณ วัดโคกแย้ม
พระครูพิพิธธรรมาทร (หวั่น กุสลจิต) วัดคลองคูณ
พระครูวิสิฐชัยคุณ (เกาะ อาภากโร) วัดท่าสมอ
พระครูมนูญสีลสังวร (แถม สีลสังวโร) วัดช้างแทงกระจาด
พระครูฌานวัชราภรณ์ (ห่วย จกฺกวโร) วัดห้วยทรายใต้
หลวงพ่อโสต สิริธมฺโม วัดสันติธรรมคีรี (เขาหินโค่ง)
ครูบาพัตร วิสุทธสีโล วัดพระพุทธวิชิตมาร
พระอาจารย์เสนาะ กตสาโล วัดปงท่าข้าม
หลวงพ่อรัตน์ อตฺตสาโร วัดป่าหวาย
พระครูสุภัททาจารคุณ (สิน ภัททาจาโร) วัดละหารใหญ่
หลวงพ่อทองสุข ลทฺธเมโธ วัดหนองฆ้อ
หลวงพ่อจำเนียร สีลเสฏโฐ วัดเขาหลาว
พระครูภาวนาอินทวงศ์ (เฉลียว อินฺทวํโส) วัดหนองบัวหิ่ง
พระครูวิมลญาณอุดม (ธรรมนูญ ฐิตวฑฺฒโน) วัดมณีชลขัลขัณฑ์
พระครูปลัดยุทธนา กุสลจิตฺโต วัดบางพุทโธ
ครูบาบุญเป็ง จักรัตตโณ วัดห้วยฟ้าหลั่ง
เจ้าอธิการมานิตย์ จารุวํโส วัดเขาแก้ว
พระเทพปริยัติมงคล (โอภาส โอภาโส) วัดจองคำ
พระครูมงคลเกษม (บาเสน เขมจาโร) วัดผาปังหลวง
ครูบากฤษดา สุเมโธ วัดสันพระเจ้าแดง
พระมหาสิงห์ วิสุทฺโธ วัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่
พระครูวิบูลย์ภาวนานุศาสก์ (สนิท พุทธวังโส) วัดห้วยบง (วัดว่องวัฒนสินวนาราม)
พระอาจารย์คลังแสง ปัญญาพโล สำนักสงฆ์เขากุฎิ
พระครูสุเทพธรรมโชติ (พ่อท่านอิ้น ธมฺมโชโต) วัดนิคมเทพา
พระครูวิสุทธิ์สมุทรคุณ (อนันต์ วิสุทโธ) วัดบางพลีน้อย
พระครูสุภัทรกิจจาทร (หลาย สุวฒฺฑโน) วัดคันลัด
พระครูวิมลศุภการ (สัมฤทธิ์ จนฺทโน) วัดด่านสำโรง
พระครูกัลยาณธรรมาภรณ์ (บุปผา ฐานธมโม) วัดไตรสามัคคี
พระครูพุทธิสารสุนทร (บุญกู้ อนุวฑฺฒโน) วัดอโศการาม
พระภาวนาวิสุทธิโสภณ (สุรศักดิ์ อติสกฺโข) วัดประดู่
พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (อิฏฐ์ ภทฺทจาโร) วัดจุฬามณี
พระอาจารย์เทพ กนฺตสีโล วัดละมุด
พระครูปลัดนายกวรวัฒน์ (ใจ ฐิตาจาโร) วัดพระยาญาติ
พระครูสมุห์คำนวณ ปริสุทฺโธ วัดแก้วเจริญ
พระครูอุทัยธรรมสาคร (มาลัยอุทโย ) วัดบางหญ้าแพรก
พระครูธรรมธรสิทธิพร ชิตงฺกโร วัดศรีสินมา
พระมหาชาญณรงค์ นรปัญโญ วัดน้อยนางหงษ์
หลวงปู่บุดดา ปัญญาธโร วัดป่าใต้พัฒนาราม
พระครูสิทธิพิมล (จักษ์ จัตตมโล) วัดซุ้ง
หลวงพ่อสมชาย ปุญญมโน วัดป่าสว่างบุญ
หลวงพ่อสมบุญ ปิยธมฺโม วัดลำพันบอง
พระครูปลัดนายกวรวัฒน์ (ใจ ฐิตาจาโร) วัดเนินมหาเชษฐ์
พระครูโกมุทสุวรรณาภรณ์ วัดบ่อกรุ
พระมหานพพร ปฺญญาวฒฺโก วัดนางในธัมมิการาม
พระครูประกาศิตธรรมคุณ (สุวรรณ ถิรสทฺโธ) วัดยาง
หลวงพ่อโฉม วัดเขาปฐวี

ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=MaozeTqNiFU&feature=youtu.be และ
https://drive.google.com/open?id=1x4SCgszT7_QcS7votI816eFVn6vNEbCY https://www.facebook.com/197375637589058/posts/294837351176219/

Leave a Reply