ลุกฮือ!! สมาพันธ์ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมบุกสำนักพุทธ ฯ เรียกร้อง 5 ข้อ

วันที่ 24 พ.ย. 65  วานนี้ที่หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม สมาพันธ์ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนสามัญศึกษาแห่งประเทศไทยและภาคี ได้ยื่นหนังสือต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ กมธ.ศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งประเด็นข้อร้องเรียนมีดังนี้

ตามที่ได้มีการตรา พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562 และกระทรวงการคลังได้เห็นชอบค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (สศป.) บัดนี้เจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรม (จศป.) ยังไม่ได้รับค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังเห็นชอบ

ในนามสมาพันธ์ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนสามัญศึกษาแห่งประเทศไทยและภาคี ข้อตั้งประเด็นข้อกังวลและข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการของกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในการดำเนินการของบประมาณตามที่กระทรวงการคลังเห็นชอบ สาระสำคัญ 5 ข้อมีดังนี้

1.เหตุแห่งความล่าช้าในการดำเนินการของงบประมาณกลาง เพื่อเป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ จศป.ทั่วประเทศ

2.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ดำเนินการของบประมาณงบกลางตามที่กระทรวงการคลังเห็นชอบค่าตอบแทนรายให้กับ จศป.แล้วหรือยัง มีอุปสรรคและปัญหาอันใดที่ทำให้เกิดความล่าช้า

3.การของงบประมาณกลางที่กระทรวงการคลังเห็นชอบ ได้เกิดความล่าช้าอยู่ที่ระบบหรือตัวบุคคลในการดำเนินการ กรณีอยู่ที่ตัวบุคคลขอเสนอให้ตั้งคณะทำงานร่วม

4.เหตุใดที่ผ่านมาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในฐานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย ไม่มีการชี้แจงเหตุแห่งความล่าช้าหรือความคืบหน้าในการดำเนินการของบประมาณกลางแก่ผู้บริหารและ จศป.

5.ขอความชัดเจนในระยะเวลาดำเนินการจัดทำข้อมูล ตามหนังสือที่สำนักงานงบประมาณมีมาถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าจะมีแล้วเสร็จประมาณช่วงเดือนใด

หลังจากรับหนังสือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  นายเพชรวรรต  วัฒนพงศศิริกุล รองประธานคณะกรรมาธิการ การศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ได้กล่าวต่อกลุ่มผู้ร้องเรียนมา เพื่อให้ข้อร้องเรียนทั้ง 5 ข้อได้รับตอบสนองอย่างรวดเร็ววันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นี้ คณะคณะกรรมาธิการ การศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งผู้ร้องเรียนมาชี้แจงเป็นวาระเร่งด่วนต่อไป

 

Leave a Reply