กมธ.ศาสนาฯ ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี พบ วัดมีปัญหาเรื่องที่ดินอื้อ!!

วันที่ 24 พ.ย. 65  เมื่อวันที่ 21 -22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา นายเพชรวรรต  วัฒนพงศศิริกุล รองประธานคณะกรรมาธิการ การศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่แก้ไขเรื่องปัญหาที่ดินวัดในเขตอำเภอไทรโยค และอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้ร่วมประชุมกับหน่วยงานภายในจังหวัดอาทิ ตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กรมศิลปากร กรมป่าไม้ กรมอุทยาน ฯ กรมที่ดิน รวมทั้งผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมทั้งแกนนำชาวบ้าน โดยมีคณะสงฆ์อำเภอไทรโยค และอำเภอทองผาภูมิ เข้าร่วมประชุม เนื่องจากวัดหลายแห่งในอำเภอไทรโยคและอำเภอทองผาภูมิ มีปัญหาเรื่องการออกโฉนดและถูกหน่วยงานรัฐประกาศทับซ้อนกับที่ดินวัด  ณ ห้องประชุมเทศบาลไทรโยค ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

ภายในห้องประชุมมีเจ้าอาวาสเข้ามาร้องเรียนหลายวัด เช่น วัดแม่น้ำน้อย ,วัดท่าทุ่งนา,วัดทุ่งก้างย่าง,วัดพุตะเคียนหรือแม้แต่ สำนักสงฆ์เชตะวันไทรโยค สำนักสงฆ์ฝ่ายมหายานสาขาวัดมังกรกมลาวาส (เล่ง เน่ย ยี่) มีพระภิกษุมายื่นเรื่องขอให้คณะกรรมาธิการฯแก้ไขปัญหาที่ดิ เช่นเดียวกัน บรรยากาศภายในห้องประชุมเป็นไปด้วยดี คณะกรรมาธิการศาสนาขอให้วัดแต่ละวัดสะท้อนปัญหาอุปสรรค พร้อมกันนี้ได้ขอให้ตัวแทนภาครัฐร่วมกันหาทางออก เนื่องจากบางวัดมีสถานภาพเป็นวัดมาเกือบ 100 ปี บางวัดได้รับวิสุงคามสีมาถูกต้อง แต่ไม่มีการออกโฉนด เจ้าอาวาสบางรูปสะท้อนว่า รอบวัดประชาชนมีโฉนดแล้ว แต่วัดหน่วยงานรัฐไม่ยอมออกโฉนดให้ หรือบางวัดตั้งอยู่ทั้งในเขตอุทยาน,ป่าสงวนและการรถไฟ ทับซ้อน, ซึ่งประเด็นเหล่านี้คณะกรรมาธิการฯ ได้ซักถามตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ เพื่อหาทางออกร่วมกัน จนเป็นที่พอใจทั้งคณะสงฆ์และตัวแทนภาครัฐ

หลังจากนั้นคณะกรรมาธิการ ฯ พร้อมทั้งนายอำเภอไทรโยค และผู้บริหารท้องถิ่น ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจที่ดินวัดแม่น้ำน้อย ซึ่งมีสถานะเป็นวัดมาตั้งแต่ปี 2481 แต่ถูกหน่วยงานรัฐประกาศทับให้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติไทรโยคในปี 2523 และที่สำคัญวัดแม่น้ำน้อยเกี่ยวข้องการเสด็จประพาสไทรโยค ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีแหล่งโบราณสถานซากวิหารและพระพุทธรูปหินทราย กระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงเป็นวงกว้าง ที่ประชุมจึงมอบหมายให้กรมศิลปากรเร่งสำรวจเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งโบราณสถานท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ต่อไป

ต่อจากนั้นคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ได้เดินทางไปยังวัดบ้านไร่ ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นวัดมาตั้งแต่ปี 2470 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี 2513 แต่วัดยังไม่มีโฉนดที่ดิน เป็นวัดแวดล้อมไปด้วยชุมชนชาติพันธุ์มอญ มีเสนาสนะ เจดีย์ และอุโบสถเป็นศิลปะมอญ สวยงาม การแก้ไขปัญหาที่ดิน ณ วัดบ้านไร่  หน่วยงานรัฐไม่ขัดข้องแต่ประการใด เนื่องจากวัดเกิดมานานมากแล้ว กรมที่ดินจึงรับอาสาเร่งออกรังวัด เพื่อออกโฉนดที่ดินต่อไป

นายเพชรวรรต  วัฒนพงศศิริกุล กล่าวว่า การลงพื้นที่แบบนี้เราได้เห็นสภาพจริงถึงความเดือนร้อนของพระสงฆ์และชาวบ้าน เพราะวัดจำนวนมาก หากไม่มีโฉนดที่ถูกต้องจะขอวิสุงคามสีมาไม่ได้ เมื่อขอไม่ได้ การทำสังฆกรรมของสงฆ์ในโบสถ์ก็ทำไม่ได้ จะบวชพระก็ไม่ได้ มันจึงติดขัดปัญหา มีวัดนับพัน นับหมื่นทั่วประเทศที่มีปัญหาเรื่องการไม่มีโฉนด แม้สำนักสงฆ์ หรือ ที่พักสงฆ์ ก็เช่นเดียวกัน คณะกรรมาธิการศาสนาเราลงมาเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับคณะสงฆ์ให้กับชาวบ้าน โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐให้ช่วยแก้ไข ซึ่งหน่วยงานรัฐทั้งกรมที่ดิน ป่าไม้ อุทยาน ราชพัสดุหรือแม้กระทั้งที่ดิน สปก.ที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือด้วยดี เรื่องที่ดินวัดมันต้องบูรณาการร่วมกัน ทุกปัญหามีทางออกเสมอ

ปัญหาที่ดินวัดกลายเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติ ปัญหาหนึ่งของคณะสงฆ์ โดยเฉพาะวัดที่อยู่ต่างจังหวัดนับหมื่นวัดมีปัญหาเรื่องโฉนดที่ดิน ที่ต้องรอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องหาทางช่วยเหลือต่อไป..

 

 

Leave a Reply