ปลัด มท. มอบแนวทางถ่ายโอน รพ.สต สู่สังกัด อบจ.  เน้น “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” เชิงรุกเข้าถึงประชาชน

วันที่ 22 มิ.ย. 66 เวลา 12.30 น. ที่อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบแนวทางและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “กระทรวงมหาดไทยกับการสนับสนุนด้านการบริการสาธารณสุขปฐมภูมิเพื่อยกระดับ รพ.สต. สู่ศูนย์บริการสุขภาพของประชาชนในทุกมิติอย่างยั่งยืน” ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุข กิจกรรมการฝึกอบรมแกนนำสุขภาพประชาชนแบบมีส่วนร่วม รพ.สต. ในสังกัด อบจ.เชียงใหม่ โดยมี นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และภาคีเครือข่าย กว่า 3,000 คน ร่วมรับฟัง

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ขอขอบคุณ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (อบจ.เชียงใหม่) ที่เป็นต้นแบบการเป็นผู้นำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ ในการมุ่งมั่นขับเคลื่อน กำหนดแผน และดำเนินการการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จากสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตามมติของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการแสดงออกถึงความจริงใจและทุ่มเทด้วยหัวใจแห่งการดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน ผ่านกลไกการบริการสาธารณสุขพื้นฐาน โดยได้จัดตั้งกองสาธารณสุขขึ้นตั้งแต่ปี 2565 เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ รวมถึงการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนา รพ.สต. ที่รับโอนมาให้ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัย พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะประสบการณ์เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งส่งเสริมให้พี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทุกท่าน ได้รวมกลุ่มกันทำสิ่งที่ดีให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนของพวกเราทุกคน

“ในวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่น้องบุคลากรของ รพ.สต. และ อสม. ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทุกท่านที่ได้แสดงเจตจำนงในการที่จะช่วยดูแลพี่น้องประชาชนภายใต้การนำของท่านพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายก อบจ.เชียงใหม่ ตลอดจนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทุกแห่ง เพื่อให้ รพ.สต. ของ อบจ.เชียงใหม่ ได้มีคุณภาพและยอดเยี่ยมจนเป็นต้นแบบของประเทศไทย และเพื่อเป็นการยืนยันถึงการส่งเสริมสนับสนุนของกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ อปท. ได้ดูแลพี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ซึ่งในการลงพื้นที่วันนี้ นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มาย้ำว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเป็นโซ่ข้อกลางระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงบประมาณ และกระทรวงสาธารณสุข ในการทำให้ อบจ.เชียงใหม่ สามารถขับเคลื่อนงานได้ดี และ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มาร่วมส่งเสริมการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน เพื่อย้ำเตือนว่า หน้าที่ที่ดีที่สุดของพวกเราทุกคนในห้องนี้ คือ “การบำบัดทุกข์ บำรุงสุขเชิงรุก” อันหมายความว่า แม้ว่า รพ.สต. งานจะหนัก แต่ค่าใช้จ่ายเรื่องยารักษาโรคจะต้องน้อยลง เพราะกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องดูแลคือคนที่อยู่โดยรอบ รพ.สต. นั่นคือพี่น้องประชาชนชาวบ้านในชุมชน ได้มีการลุกขึ้นมาดูแลสุขภาพของตนเอง โดยมี รพ.สต.สนับสนุน ทั้งเรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคภัยต่าง ๆ การลดรายจ่ายค่ารักษาพยาบาลและทำให้มีภูมิคุ้มกันป้องกันโรค ด้วยการน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผ่านการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา การน้อมนำพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” ด้วยการปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร และการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นมนุษย์ 3Rs บริหารจัดการขยะ จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ดูแลอาคารบ้านเรือนให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ ซึ่ง “ถังขยะเปียกลดโลกร้อน” ทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในโลกที่สามารถบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน และองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้ให้คำรับรองว่าช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซมีเทนลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ก่อให้เกิดภาวะก๊าซเรือนกระจก หรือ Greenhouse Effect โดยธนาคารกสิกรไทยได้เป็นผู้นำการรับซื้อคาร์บอนเครดิตจากถังขยะเปียกลดโลกร้อน ตันละ 260 บาท จาก 4 จังหวัดนำร่อง คือ สมุทรสงคราม ลำพูน เลย และอำนาจเจริญ โดยจังหวัดเชียงใหม่จะได้ร่วมกันทำให้สำเร็จใน phase ต่อไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านยั่งยืน” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ซึ่งพระองค์ทรงมุ่งมาดปรารถนาที่จะเห็นคนไทยทุกพื้นที่ทุกท้องถิ่นได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าว

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ยังได้กล่าวอีกว่า เราทุกคนต้องช่วยกันทำให้ “ชีวิตนี้มีความหวัง” ด้วยการทำให้พี่น้องประชาชนทุกตำบล/หมู่บ้านได้รับการดูแล ได้รับการช่วยเหลือ โดยบุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ อสม. ทุกคน ผู้มีจิตใจรุกรบในการดูแลคุณภาพชีวิตสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จะทุ่มเทสรรพกำลัง ให้ประชาชนผู้รับบริการมีความสะดวกสบาย บุคลากรมีงบประมาณ มีเครื่องไม้เครื่องมือ มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ มียารักษาโรค และทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะดูแลช่วยเหลือพี่น้องในเขตพื้นที่ รพ.สต. ทุกคน เพื่อทำให้ “ความฝันของรัฐบาล ของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานอื่น ๆ ในส่วนกลาง” ที่ปรารถนาจะให้เกิดความสำเร็จของการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชน สำเร็จได้อย่างดียิ่ง และช่วยกันพิสูจน์ว่า “การมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้สนับสนุนการทำงาน รพ.สต. และพี่น้อง อสม. แล้ว เราจะทำได้ดีกว่าเก่า”

“ความสำเร็จที่เกิดขึ้นได้ต้องมี “ผู้นำ” ทั้งในจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัด อำเภอมีนายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ที่สำคัญและขาดไม่ได้ คือ “ผู้นำในสนามรบซึ่งเป็นผู้นำที่แท้จริง” คือ บุคลากร รพ.สต. และ อสม. ทุกคน ซึ่งจะนำมาซึ่งชัยชนะของการพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชน ด้วยการบูรณาการ “ทีมอำเภอ” ภายใต้การนำของนายอำเภอ เป็นผู้นำการแก้ไขปัญหาทุกเรื่องให้กับพี่น้องประชาชน ผ่านกลไกศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย จึงขอให้ท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้อำนวยการ รพ.สต. ทำงานเชิงรุกด้วยการดูแลทุกบริบท ทุกมิติของคุณภาพชีวิตที่รวมถึงเรื่องจิตใจและเรื่องสิ่งแวดล้อม และทุกเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ได้ ความฝันของพวกเราทุกคน คือ ภารกิจถ่ายโอน รพ.สต. ในวันนี้มีเค้าลางถึงความสำเร็จ โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้นำ เป็นต้นแบบ โดยมีพี่น้องบุคลากรทางการแพทย์ และ รพ.สต. เป็นกลไกสำคัญในการเป็นผู้นำ เป็นผู้ร่วมเดินทางกับพี่น้อง อสม. ทุกคน ในการทำสิ่งที่คนจำนวนมากของประเทศนี้ไม่เชื่อว่าจะเป็นจริงได้ “ให้เป็นจริง”” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเพิ่มเติม

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวในช่วงท้ายว่า ขอเป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ และขอปวารณาตัวว่า ยินดี เต็มใจ เต็มที่ ที่จะสนับสนุนให้การขับเคลื่อนสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งหนึ่งของประเทศ คือ การถ่ายโอน รพ.สต. ประสบความสำเร็จ ภายใต้การเป็นขุนศึกในสนามรบของคนที่อยู่ ณ ที่นี้ทุกท่าน และขอให้การถ่ายโอน รพ.สต. ของ อบจ.เชียงใหม่ ประสบความสำเร็จ รวมทั้งขอให้ทุกคนได้มีความสุขในการทำสิ่งที่ดีให้กับประเทศชาติและพี่น้องประชาชน”

Leave a Reply