ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม มอบอุปกรณ์ในการแต่งกายสำหรับชุดลูกเสือ เนตรนารี ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน จำนวน 266 ราย

วันที่ 30 กันยายน 2565 ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายกเหล่ากาชาดจังหวัด เป็นประธานมอบอุปกรณ์ในการแต่งกายสำหรับชุดลูกเสือเนตรนารี ให้กับนักเรียน ที่ขาดแคลนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา,นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นางณัฐสุดา วงษ์สุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ,หัวหน้าส่วนราชการร่วมมอบอุปกรณ์ในการแต่งกายสำหรับชุดลูกเสือ เนตรนารี ให้กับนักเรียนที่ครอบครัวขาดแคลน จำนวน 266 คนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 7 แห่ง โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 246,125 บาท

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสงคราม ได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการสำรวจนักเรียนในสังกัดจังหวัดสมุทรสงครามที่ผู้ปกครองมีฐานะยากจนขัดสน ไม่สามารถดำเนินการจัดหาชุดลูกเสือและเนตรนารีให้แก่บุตรหลานได้ โดยทำการสำรวจข้อมูล พบว่า มีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว จำนวน 266 ราย ที่ผ่านได้ให้กับนักเรียนในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฯ จำนวน 321 ราย ซึ่งการแต่งกายด้วยชุดลูกเสือและเนตรนารีนั้นมีความสำคัญ รวมทั้งเป็นการปลูกฝังความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นลูกเสือและเนตรนารี ชุดลูกเสือเป็นเครื่องแบบพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชบิดาแห่งกิจการลูกเสือไทย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปลูกฝังอุดมการณ์ลูกเสือและเนตรนารี

นอกจากนี้ได้มีการมอบวัสดุประกอบอาชีพครัวเรือนเป้าหมายตามความถนัดและความต้องการของครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ในระบบ TPMAP มิติรายได้
จำนวน 8 ครัวเรือน

Leave a Reply