วัดพระธรรมกายจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระสังฆราช วาระคล้ายวันประสูติ 92 พรรษา

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 19.00 น วัดพระธรรมกายจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศล และถวายพระพรแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 92 พรรษา ตามมติมหาเถรสมาคม ณ ห้องเทวสภา อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

เริ่มพิธีด้วยการกล่าวอัญเชิญเทวดา จากนั้นคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เจริญสมาธิภาวนาประธานสงฆ์กล่าวถวายพระพรแด่สมเด็จพระสังฆราช เป็นอันเสร็จพิธี

Leave a Reply