สาส์นจากเลขา UN ถึงชาวพุทธทั่วโลก เน้นย้ำให้ชาวพุทธเข้าถึง “จิตวิญญาณของวันวิสาขบูชา”

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566  การจัดงานวันวิสาขบูชาโลก ที่กำลังจะเกิดขึ้น ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2566 ที่รัฐบาล มหาเถรสมาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เป็น “แม่งานใหญ่”  ในการจัดงานอันสำคัญครั้งนี้ ซึ่งการกำหนดจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกครั้งที่ 18 ประจำปี 2566  จะมี สมเด็จพระสังฆราช มหานายกะ ประมุขสงฆ์ นักปราชญ์และนักวิชาการจาก 55 ประเทศ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1,000 รูปคน โดยพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติในวันที่ 1 มิถุนายน 2566  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเสด็จเป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม มวก.48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 จะมีพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก วันสำคัญสากลของโลก ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ในขณะที่ฝ่ายรัฐบาล ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มาร่วมงานเฉลิมฉลองในครั้งนี้

เนื่องใน “วันวิสาขบูชา” ที่องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้เป็น “วันสำคัญสากลของโลก” นายอังตอนียู มานูแวล ดึ ออลีไวรา กูแตรึช เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้ส่งสาส์นถึงชาวพุทธทั่วโลก ดังนี้

ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมายังผู้ที่เฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาทั่วโลกซึ่งเป็นวาระแห่งการน้อมรำลึกถึงการประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

การเฉลิมฉลองในวันสำคัญนี้มีความสอดคล้องอย่างลึกซึ้งกับเป้าหมายของสหประชาชาติของพวกเรา ในด้านของการเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างประชาชน การมุ่งหาความกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกัน และการเสริมสร้างสันติสุข

ในช่วงเวลาที่มีความขัดแย้งนี้ คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องขันติธรรม ความเมตตากรุณา และการรับใช้เพื่อนมนุษย์เป็นแหล่งกำเนิดความสงบสุขและความแข็งแกร่งให้กับพวกเรา

ในขณะที่พวกเราเดินทางไปสู่อนาคตที่ดีขึ้น ขอให้พวกเราตระหนักถึงจิตวิญญาณของวันวิสาขบูชา

ขอให้พวกเราเรายื่นมือเพื่อเชื่อมต่อความแตกต่าง อยู่เหนือการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนแบบแคบ ๆ และทำงานร่วมกันด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อโลกที่สงบสุขยิ่งขึ้นสำหรับทุกคน..

Leave a Reply