สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์ฯเตรียมจัดงานมอบ “ เสาอโศกผู้นำศีลธรรม”  รางวัลแห่งเกียรติยศสำหรับ “ชาวพุทธ”

วันที่ 30 ม.ค.66  พลเอกธงชัย เกื้อสกุล นายกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ได้เปิดเผยกับ “thebudd” ว่า ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 นี้ สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยจะมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม แด่ พระสงฆ์ ฆราวาส และประมุขสงฆ์ทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 150 รูป/คนและมอบเกียรติบัตรของที่ระลึกให้กับชาวพุทธต้นแบบจากการคัดเลือกอีก 9 ประเภทอีก จำนวน 100 คน ซึ่งมีทั้งพระสงฆ์ ข้าราชการ นักธุรกิจ นักวิชาการ ศิลปินนักแสดง และสื่อมวลชน ซึ่งทางเรากำหนดคร่าว ๆ ไว้วันที่ 9 มีนาคม 2566 ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการกราบบังคมทูลเชิญเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถเสด็จเป็นองค์ประธานเสด็จ หรือ ตัวแทน วัน เวลาใด สุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ในขณะที่ประธานฝ่ายสงฆ์มี สมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม,สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตร มาร่วม รวมทั้ง พระพรหมวชิราธิบดี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร มาร่วมด้วยเช่นกัน

 “ปีนี้เราจัดที่ พระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ท่านพระจันทร์ จากเดิมที่เราเคยจัดสโมสรทหารบกบ้าง ตึก มวก.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อยบ้าง สำหรับพิธีมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม เราจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2558  ณ  ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ในช่วงงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ของทุก ๆ  ปี การคัดเลือกรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมเรามีคณะกรรมการทั้งจาก มจร มมร. วัดมหาธาตุฯ,ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย องค์กรเครือข่ายชาวพุทธ รวมทั้งตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิทั้งพระสงฆ์และฆราวาสมาร่วมคัดเลือก  ทางสมาคมหวังว่าการมอบรางวัลแบบนี้จะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ชาวพุทธและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับอนุชนรุ่นหลังได้..”

 

Leave a Reply