ขรก.พศ.บรรจุใหม่เข้ารับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำข้าราชการบรรจุใหม่ (เรียกตัวรอบที่ ๒) จำนวน ๕๓ คน เข้ารับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและธรรมภาคปฏิบัติต่าง ๆ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีนายคนึงกิจ พรหมนุชานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้ให้การต้อนรับ

สำหรับการจัดการปฏิบัติธรรมให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ เป็นนโยบายสำคัญที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีเป้าประสงค์ให้ข้าราชการบรรจุใหม่เรียนรู้อบรมตนก่อนเข้ารับราชการ โดยมุ่งเน้นให้เป็นข้าราชการที่ดีและเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสนองกิจการงานคณะสงฆ์ต่อไปในอนาคต

การนี้ พระวิทยากรกลุ่มปฐมธรรมธาร ซึ่งประกอบด้วย พระมหาไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย พระมหาศุภณัฐ ญาณสุภโณ พระมหาชุมพล สุทสฺสี พระมหาอนุสรณ์ จารุมโย พระปลัดประภาส ปุญฺญธมฺโม และพระปลัดนครินทร์ ธมฺมินฺทโชติ เป็นพระวิทยากรผู้ให้ความรู้ทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติตลอด ๔ วัน ๓ คืน
#พระพุทธศาสนา #ศาสนา #สร้างไทยไปด้วยกัน #ReformTogether #Like #Share

Cr.เพจ #สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Leave a Reply