พศ.ประชุม Focus Group ทำร่างตัวชี้วัดงบฯปี2563

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อนุมัติให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุม Focus Group การจัดทำร่างตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ.ร. จำนวน 3 คน ชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และหารือการจัดทำร่างตัวชี้วัดของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนัก สำนักงาน กอง และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม

ทั้งนี้ focus group คือการสนทนากลุ่ม เป็นรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสอบถามบุคคลในกลุ่มเพื่อให้ได้มาถึงความคิดเห็น ความเชื่อ หรือทัศนคติ ต่อสินค้า บริการ หรือแนวคิด โดยคำถามจะถูกถามในรูปแบบของการปฏิสัมพันธ์แบบต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมมีโอกาสพูดคุยและแสดงความเห็นได้อย่างอิสระระหว่างผู้ร่วมวิจัยหรือผู้เข้าร่วมด้วยกันเอง โดยในขณะเดียวกันผู้ทำวิจัยทำการจดบันทึกการสนทนาที่เกิดขึ้น การสนทนากลุ่มจำเป็นต้องคัดเลือกลุ่มอย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับความต้องการ

Cr.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Leave a Reply