คนขัดแย้งกันเพราะสุนัขเป็นเหตุ! วิจัย”สันติศึกษา มจร”มีทางออก

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา หลักสูตรสันติศึกษา มจร ได้จัดให้มีการประชาพิจารณ์ ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการสถานพักพิงสุนัขจรจัดต้นแบบในวัดตามหลักพุทธสันติวิธี : ศึกษากรณีวัดโตนด อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ของนางสาวทยาวีร์ ช่างบรรจง นิสิตหลักสูตรปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา มจร

โดยเสนอความเป็นมาและสภาพปัญหาว่า ทุกวัดต้องเผชิญกับปัญหา ด้วยการมีผู้นำสุนัขมาทิ้งไว้ที่วัดเป็นจำนวนมาก ด้วยความเมตตาของพระสงฆ์ทำให้มีสุนัขเป็นจำนวนมาก พอจำนวนมากจะก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการ นำไปสู่ความขัดแย้งในมิติต่างๆ จึงมีต้องการทำวิจัยเพื่อสร้างกระบวนการบริหารจัดการสุนัขให้เกิดความเรียบร้อยสันติสุข โดยคาดว่าจะประโยชน์มีคุณูปการต่อสังคมและพระพุทธศาสนา

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร เปิดเผยว่า นางสาวทยาวีร์มีความเมตตาต่อสุนัข และห่วงใยวัดบ้านเกิด จึงตัดสินทำงานวิจัยเรื่องนี้ โดยมีเจตนารมณ์ คือ การแสวงหาหนทางให้หมู่ชน ทั้งพระสงฆ์และชาวบ้าน สามารถอยู่ร่วมกับสุนัขได้อย่างมีความสุข โดยการระดมสมอง และสร้างเวทีเปิดพื้นการมีส่วนร่วมให้บ้าน วัด ราชการ เข้ามาร่วมปรึกษาหารือเพื่อแสวงหารูปแบบการบริหารจัดสถานพักพิงสุนัขจรจัดต้นแบบ โดยใช้วัดโตนดเป็นกรณีศึกษา

“เชื่อว่างานนี้ จะเป็นต้นแบบให้พื้นที่ต่างๆ ได้นำไปประยุกต์ใช้ให้คนกับหมามองหน้ากันได้อย่างสนิทใจ และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมากยิ่งขึ้น” พระมหาหรรษา กล่าว

Leave a Reply