ด่วน ! โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งเจ้าอาวาสพระรามหลวง 50 รูปแล้ว โผไม่พลิก!! “พระธรรมโพธิมงคล” ครอง วัดสระเกศ ฯ “เจ้าคุณเอียด” ครอง วัดสามพระยา วัดสร้อยทอง “เจ้าคุณปรีชา”

วันที่ 19 ก.พ. 65   มติมหาเถรสมาคม ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า ตามที่สมเด็จพระสังฆราช ได้มีพระลิขิต ว่า ด้วยการแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ถึงราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุรีพระบาท ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2563) ออกตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่2)พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่4) พ.ศ. 2561 เมื่อมีพระราชดำริเป็นประการใด ให้มหาเถรสมาคมดำเนินการตามพระราชดำริ นั้น

บัดนี้ ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีหนังสือ ที่ พว 0202.2 /2168 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 กราบทูล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม แจ้งว่า ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละออกธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดแต่งตั้งพระสังฆาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง จำนวน 50 ดังนี้

 

 

 

Leave a Reply