โรงพยาบาลสงฆ์ ชวนคนวัด-ใกล้ชิดพระสงฆ์ฉีดวัคซีนฟรี!!

วันที่ 2 กันยายน 2564  โรงพยาบาลสงฆ์ ระดมถวายการฉีดวัคซีนโควิด 19 แด่คณะสงฆ์แล้ว กว่า 15,000 รูป และยังระดมฉีดให้กับบุคลากรภายในวัด อาทิ ลูกศิษย์วัด เจ้าหน้าที่โรงครัว คนขับรถรวมถึงสัปเหร่อ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดในวงกว้างหลายแห่งทั่วประเทศ และพบผู้ติดเชื้อ เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลสงฆ์จึงได้ดำเนินการโครงการถวายการฉีดวัคซีนโควิด 19 แด่คณะสงฆ์ เพื่อให้พระสงฆ์ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ลดการแพร่ระบาด และลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 อย่างไรก็ตาม แม้ว่า พระสงฆ์ สามเณร และประชาชนทั่วไป จะได้รับการฉีดวัคซีนครบทั้ง 2 เข็มแล้ว ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ทั้งสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ และเว้นระยะห่างทางสังคม เพราะแม้ว่าจะได้รับวัคซีน ครบทั้ง 2 เข็มแล้ว ก็ยังมีโอกาสติดเชื้อโควิด 19 ได้

นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลสงฆ์ ได้ดำเนินการถวายการฉีดวัคซีนโควิด 19 แด่คณะสงฆ์ ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 9 สิงหาคม 2564 รวม 15,594 รูป โดยฉีดครบทั้ง 2 เข็ม จำนวน 12,839 รูป และเข็มที่ 1 จำนวน 2,755 รูป ซึ่งขณะนี้ ถวายวัคซีนแด่คณะสงฆ์เข็มที่ 1 เป็น Sinovac และเข็มที่ 2 เป็น AstraZeneca สำหรับบุคลากรภายในวัด เป็นกลุ่มบุคคลที่อาจมีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโควิด 19 และอาจนำเชื้อมาแพร่ต่อให้แก่คณะสงฆ์ได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันคณะสงฆ์ให้ปลอดภัยจากโรคโควิด 19 โรงพยาบาลสงฆ์นอกจากจะดำเนินการถวายการฉีดวัคซีนโควิด 19 แด่คณะสงฆ์แล้ว ยังได้จัดให้มีการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้แก่ บุคลากรภายในวัดด้วย อาทิ สัปเหร่อ ลูกศิษย์วัด เจ้าหน้าที่โรงครัว คนขับรถ ที่อุปัฏฐากคณะสงฆ์อย่างใกล้ชิด รวม 3,561 ราย

ทั้งนี้ หากพระสงฆ์รูปใดมีความประสงค์เข้ารับบริการการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่โรงพยาบาลสงฆ์ ขอปวารณากราบนิมนต์พระสงฆ์เข้ารับบริการการฉีดวัคซีนโควิด 19 ภายในเดือนกันยายน 2564 โดยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 02-640-9538-42 ต่อ 5131 หรือ 096-9348090

Leave a Reply