ผู้ว่าฯพะเยามอบแรงงานจังหวัด – ผนึกกำลังหน่วยงานลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาจากโควิด -19 มีงานทำ มีชีวิตดีขึ้น

          สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา แทคทีม หน่วยงานในสังกัด อสร.และหน่วยงานในพื้นที่ อาทิ เครือข่ายแม่ญิงพะเยา บ้านพักเด็กและครอบครัว (บพด.) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) คณะสงฆ์วัดไชยอาวาส ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบปัญหาความยากลำบากที่ได้รับผล กระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ณ ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ประสานหน่วยงานในสังกัดเร่งให้การช่วยเหลือตามภารกิจ เพื่อให้มีงานทำ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

         เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบให้ นางรภัสสา พานิกุล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ อางคาสัย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้างต้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะพูดคุยและสอบถามความต้องการในการขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความยากลำบากจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดย  นายกมล เชียงวงค์ ฯ ได้เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลสถานประกอบกิจการหลายแห่งถูกปิดกิจการลงชั่วคราว เนื่องจากรัฐสั่งให้ปิด ประกอบกับสถานประกอบกิจการหลายแห่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ ทำให้ลูกจ้าง แรงงานส่วนหนึ่งได้รับความเดือดร้อน ไม่มีงานทำ ไม่มีรายได้มาเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว จนทำให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความยากลำบาก

        ส่วน นางรภัสสา พานิกุล ได้กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ในวันนี้ เพื่อมาตรวจเยี่ยมพูดคุยสอบถามความต้องการในการขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ ในส่วนของกระทรวงแรงงานได้นำมาตรการต่างๆ ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด -19 อาทิ การหางานให้ทำ การแนะแนวอาชีพ การรับงานไปทำที่บ้าน การประกอบอาชีพอิสระ การฝึกอาชีพตามความต้องการ การพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อการประกอบอาชีพอิสระ การให้ความรู้เรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และการรับสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามระบบประกันสังคม เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคง เป็นต้น

        โดยการลงพื้นที่ในตำบลแม่ใสในครั้งนี้พบว่า มีประชากร กว่า 6,000 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นแรงงานนอกระบบ และมีแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้าง จำนวน 15 ครอบครัว แยกเป็นแรงงานในระบบ 8 คน และนอกระบบ 7 คน มีเด็กที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ 24 คน เด็กอายุ 1-3 ปี 7 คน เด็กอายุ 3-5 ปี 11 คน และเด็กอายุ 5-9 ปี 4 คน

        ทั้งนี้ในเบื้องต้นนางรภัสสาได้ให้ นางชรีพร ยอดฟ้า ประธานชมรมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพะเยา(อสร.)และอาสาสมัครแรงงานทุกพื้นที่ในจังหวัดพะเยาเร่งสำรวจความต้องการเพื่อให้ความช่วยเหลือตามภารกิจของกระทรวง แรงงาน และติดตามความคืบหน้าเป็นระยะ เพื่อให้ผู้ประสบปัญหาและได้รับความเดือดร้อนสามารถได้รับการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้มีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามความต้องการต่อไป

         ในโอกาสนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานได้มอบไข่ปันสุขและเครื่องบริโภคจำนวนหนึ่งให้กับแรงงาน กลุ่มดังกล่าวไว้อีกด้วย

         สำหรับสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดพะเยา ปัจจุบันมีประชากรจำนวน 472,356 คน เป็นแรงงานทั้งสิ้น 368,244 คน ประกอบด้วยแรงงานในระบบจำนวน 205,111 คน และแรงงานนอกระบบจำนวน 163,133 คน จากตัวเลขรายงานการช่วยเหลือแรงงานในภาพรวมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน พบว่า ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ -30 เมษายน 2563 สำนักจัดหางานช่วยเหลือคนในพื้นที่ให้มีงานทำจำนวน 45 คน สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานรับสมัครฝึกอาชีพ 911 คน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้การช่วยเหลือ 10 ราย ลูกจ้าง 31 คน เป็นเงินจำนวน 432,164 บาท และสำนักงานประกันสังคมจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย COVID-19 จำนวน 1,201 ราย จำนวนเงิน 11,449,611.85 บาท (ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 22 พฤษภาคม 2563) ซึ่งต่อจากนี้จะได้ลงพื้นที่ทำงานในภาพรวมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเพื่อช่วยเหลือแรงงานในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และก้าวข้ามผ่านจากวิกฤติ COVID-19 ไปด้วยกัน

*********************

Leave a Reply