การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสนับสนุนหมู่บ้านช่อสะอาด สร้างพลังสะอาดสู่ชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 4 ก.พ.2565 ที่หมู่บ้านช่อสะอาด ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ดร.มนูญ ใจซื่อ นายมนูญ ใจซื่อ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง นำทีมงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งส่วนกลางและเขตพื้นที่ภาคอีสานตอนใต้ ลงพื้นที่สานเสวนากับผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลสวาย เพื่อแสวงหาแนวทางในการพัฒนาเพื่อยกระดับหมู่บ้านช่อสะอาด และตำบลช่อสะอาด ให้ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าของสุจริตวัฒนธรรม

พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ (พระมหาหรรษา ธัมมฺหาโส) ปธ.6 ศ.ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหม่ยายแป้น กรุงเทพฯ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มจร ในนามที่ปรึกษามูลนิธิต่อต้านการทุจริต เปิดเผยว่า ก่อนที่มูลนิธิต่อต้านการทุจริต นำโดยศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ กำลังจะลงนามความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนผู้ภูมิภาค (นายศุภชัย เอกอุ่น) ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อดำเนินโครงการ PEA หมู่บ้านช่อสะอาด ทีมงานฝ่ายปฏิบัติการด้าน CSR จึงได้ลงพื้นที่หมู่บ้านช่อสะอาดเพื่อกำหนดกรอบการพัฒนาร่วมกันภายใต้ 4 เสา คือ กายสะอาด พฤติกรรทสะอาด จิตสะอาด และปัญญาสะอาด

รายละเอียดของโครงการนั้น ประกอบด้วยไฟฟ้าพอเพียงที่กระตุ้นให้ชุมชนรู้จักประหยัด การเปลี่ยนหลอดไฟฟาประหยัดพลังงาน การสนับสนุน Green Energy ไฟฟ้าโซลาเซลล์ รวมถึงการพัฒนาหมอไฟประจำหมู่บ้าน และการพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพในการดูแลไฟฟ้าในครัวเรือนของตนเองด้วย

Leave a Reply