สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เปิดปฎิบัติการ “วัด ประชารัฐ สร้างสุข”

วันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๑ วัดเขียนเขต ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม, ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๗ โอกาสนี้ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เมตตาประทานโอวาทและกล่าวเปิดการประชุม โดยมีพระธรรมรัตนาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑ ประธานกรรมการบริหารกลางขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข กล่าวถวายรายงาน จากนั้นมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” โดย นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และในช่วงบ่าย พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี กรรมการบริหารกลางฯ และ พระสุธีรัตนบัณฑิต กรรมการบริหารกลางฯ เมตตาบรรยายเรื่อง “แผนงาน/ยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” จากนั้นคณะกรรมการแต่ละฝ่ายประชุมย่อยเพื่อวางแผนการดำเนินโครงการฯ

การนี้ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(ส่วนกลาง) ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการทุก ๆ ฝ่าย เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

Leave a Reply