‘สยาดอภัททันตวิโรจนะ’เมียนมาร์๋เข้ากราบสักการะ สรีรสังขารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์

‘สยาดอภัททันตวิโรจนะ’ แห่งสำนักงุยเตาอูกรรมฐานเมียนมาร์ เข้ากราบสักการะสรีรสังขารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ระบุสมเด็จฯเป็นแบบอย่างของพระมหาเถระที่ปริยัติยอด ปฏิบัติเยี่ยม

วันที่ 6 ก.ค. 2562 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษาและวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า สยาดอภัททันตวิโรจนะ พระมหาเถระผู้ทรงธรรมด้านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สำนักงุยเตาอูกรรมฐาน ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมาร์ พระผู้สนองงานและสนับสนุนปณิธานของสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง และรองอธิการบดี มจร วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม มาเป็นเวลายาวนาน ได้ปรารภกับมวลบรรดาลูกศิษย์ ในโอกาสที่เข้ากราบสักการะสรีรสังขารสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ที่วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพมหานครความว่า

“เจ้าประคุณสมเด็จฯ นับเป็นพระเถระที่มีความเอกอุด้านปริยัติ ทั้งทางโลกและทางธรรม ได้รจนาและแปลคัมภีร์ด้านบาลีมากมาย ทั้งด้านคำสอนที่เป็นแก่นพุทธศาสตร์ และแปรสู่การปฏิบัติอย่างลึกซึ้ง จนได้รับพระราชทานให้ตำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์พิเศษ” อีกทั้งตำแหน่งสำคัญมากมายจากประเทศเมียนมาร์

ในขณะเดียวกัน เจ้าประคุณสมเด็จฯไม่เคยทอดทิ้งการปฏิบัติ โดยได้ตั้งใจปฏิบัติเองและกระตุ้นให้คณะสงฆ์สายปกครองและสายการศึกษาได้เข้าสู่วิถีของการปฏิบัติ จนนำไปสู่การเปิดการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก สาขาวิปัสสนาภาวนา หากไร้ซึ้งพลังหนุนเหล่านี้ ยากยิ่งที่วิถีของการปฏิบัติในสังคมไทยจะกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้ง ภายหลังที่สมเด็จพุฒาจารย์ (อาจ อาสภะมหาเถระ) อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร และผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เคยได้วางรากฐานเอาไว้”

พระมหาหรรษา กล่าวต่อว่า ด้วยเหตุแห่งการปฏิบัตินี่เอง จึงทำให้สยาดอภัททันตวิโรจนะได้มีโอกาสเข้ามาสนองปณิธานงานด้านการปฏิบัติของเจ้าประคุณสมเด็จฯ ตั้งแต่สถานปฏิบัติธรรมธรรมโมลี เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จนมาถึงการรองรับนิสิตปริญญาโทและเอก สาขาวิปัสสนามากมายที่เข้าสู้กระบวนการปฏิบัติ ที่สำนักงุยเตาอูกรรมฐาน

“ด้วยไมตรีจิตแห่งความเป็นกัลยาณมิตรในสายธารแห่งธรรมดังกล่าว จึงทำให้สยาดอภัททันตวิโรจนะเดินทางมากราบสรีรสังขารของเจ้าประคุณสมเด็จฯ ผู้ได้ถึงแก่การมรณภาพ ในขณะเดียวกันได้นำมวลศิษย์ตั้งกัลยาณจิตน้อมอุทิศบุญกุศลจากการปฏิบัติถวายแด่เจ้าประคุณสมเด็จฯ ด้วยความเคารพและอาลัยยิ่ง”พระมหาหรรษา กล่าวและว่า

วิถีแห่งการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่เจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้วางเป็นแนวทางและกระตุ้นเตือนเอาไว้นั้น จะได้รับการสืบสานปณิธานอย่างต่อ เนื่องจากสยาดอภัททันตวิโรจนะและมวลศิษย์ของเจ้าประคุณสมเด็จฯ เพื่อให้โลกธาตุได้สุข สงบเย็นสมดังความมุ่งมาดปรารถนา ตราบนานเท่านาน

Leave a Reply