พระวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี’มจร’เยี่ยมผู้สูงอายุสามพราน

เมื่อวันที่ 16 ส.ค.2562 พระเทพศาสนาภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ร่วมกับคณะสงฆ์วัดไร่ขิง และสมาคมผู้สูงอายุอำเภอสามพราน มอบหมายให้ พระครูปฐมธีรวัฒน์(บัญชา) อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต และผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่ออาชีพของนิสิต วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จำนวน 5 ราย คือ นายบุญธรรม สุดดี อายุ 72 ปี นายภานุพงศ์ นัตธนภาส อายุ 60 ปี นางฮั๊ว แย้มน้อยใหญ่ 94 ปี นางสอน รอดสิริ 86 ปี และ นางอำพัน วงษ์ภักดี อายุ 73 ปี

ทั้งนี้การดำเนินงานตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุดังกล่าว เป็นพันธกิจการบริการวิชาการแก่ชุมชน ที่เน้นยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง สอดคล้องกับงานสาธารณะสงเคราะห์ที่คณะสงฆ์ดำเนินการอยู่

Leave a Reply