โปรดเกล้า ฯ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะจำนวน 3 รูป

             มีคำประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 22 กรกฏาคม 2563 ประกาศ เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ใจความว่า
            พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จำนวน 3 รูป ดังนี้

Leave a Reply