Change for Good : จังหวัดอุบล ฯ จับมือคณะสงฆ์ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”

วันที่ 21 เม.ย. 65 พระปัญญาวชิรโมลี  เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม ต.ห้วยยาง  อ. โขงเจียม จ. อุบลราชธานี ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยว่า  หลังจากมีการบันทึก ความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาเถรสมาคมโดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม กับกระทรวงมหาดไทย โดย ปลัดกระมหาดไทย และสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อให้ศาสนจักร กับราชอาณาจักร ร่วมมือกันสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้เกิดกับสังคมไทย และประเทศชาติ

   คณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี โดยพระที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย 2 รูป คือพระปัญญาวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม และพระพิพัฒน์วชิโรภาส ผู้อำนวยการศูนย์สมเด็จพระมหาธีราจารย์ป่าดงใหญ่-วังอ้อ  ได้นำภารกิจงานของมหาเถรสมาคมทั้ง 6 ด้าน มาทำเป็น 5 ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนความร่วมมือวัด และมหาดไทย ร่วมใจพัฒนาบ้านเมือง คือ

   1) ด้านการปกครองคณะสงฆ์ เน้นการบริหารจัดการภายในวัดที่ดี มีโครงการ “พลังบวร จิตอาสาพัฒนาวัด 5 ส.” เป็นโครงการนำร่องมีกิจกรรม คัดแยกขยะ zero waste ขยะเป็นศูนย์ ถังขยะรักษ์โลก

   2) ด้านการศึกษาสงเคราะห์ คือสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา พระภิกษุสามเณร และประชาชนทุกช่วงวัยให้เข้าถึงการศึกษา ทั้งในระบบ และนอกระบบด้วยแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่นแหล่งเรียนรู้โคก หนองนา พื้นที่วิจัยและนวัตกรรม อุทยานการศึกษา ที่เป็นองค์ความรู้ หรือภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น

  3) ด้านการเผยแผ่ คือให้วัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ทั้งวิชชา และจรณะ คือเผยแผ่หลักธรรมคำสอนทั้งส่วนที่เป็นปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ เป็นที่พึ่งทางใจสามารถเข้าถึงหลักธรรมเพื่อนำไปปฏิบัติอย่างแท้จริง เช่นการพิมพ์หนังสือหลักธรรม หนังสือสวดมนต์ การปฏิบัติธรรมกรรมฐาน เป็นต้น

  4) ด้านสาธารณูปการ คือวัดให้การสนับสนุนเช่วยประชาชนในโครงสร้างพื้นฐานตามกำลัง เช่นช่วยเหลือโรงพยาบาล โรงเรียน หรือสาธารณะประโยชน์ต่างๆ รวมไปถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่นโครงการ โซล่าร์เซลล์ 77 จังหวัด 77 โรงพยาบาล โครงการทำปุ๋ยหมักผักตบชวา เพื่อลดปริมาณผักตบชวาที่ขวางทางน้ำต่างๆ เป็นต้น

  5) ด้านสาธารณะสงเคราะห์ คือการช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ หรือภัยพิบัติ น้ำท่วม ขาดแคนที่อยู่อาศัยหรือให้ความช่วยเหลือปัจจัย 4 รวม เช่นแจกจ่ายข้าวสารอาหารแห้ง หรือบางวัดมีรถรับส่งผู้ป่วยช่วยให้ชาวบ้านเข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วเป็นต้น

 พระปัญญาวชิรโมลี ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า กรอบงานคณะสงฆ์ที่ทำอยู่แล้วเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมซึ่งไปสอดคล้องกับภารกิจบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของกระทรวงมหาดไทยในการแก้ปัญหาความยากยน พัฒนาคนในทุกช่วงวัย ในภารกิจหลัก 5 ด้านคือ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านที่อยู่อาศัย ด้านราย และด้านบริการ

   “ วันนี้คณะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายศุภภิมิตร เปาริก และหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ จากสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี เดินทางมาที่วัดอีกรอบในการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองภารกิจ MOU ดังกล่าว นอกจากนี้พระครูสุทธาจารวัตร เจ้าคณะอำเภอโขงเจียม – ศรีเมืองใกม่ (ธรรมยุต) ยังเมตตามาเยี่ยมให้กำลังใจในการพัฒนาบ้านเมืองที่มีพระสงฆ์ร่วมขับเคลื่อน กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกันผลักดันจนได้แผนต้นแบบของจังหวัดอุบลราชธานีในการนำออกไปขับเคลื่อนต่อไป..”ภาครัฐ เป็นความร่วมมือแบบบูรณาการ ช่วยเหลือเกื้อกูล สนับสนุนส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมาย อยู่บนพื้นฐานหลักธรรมวินัย เพื่อให้ประชาชนจะอยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน..”

  

Leave a Reply