“เจ้าคณะศรีสะเกษ” ดวงตาเห็นหนี้สินญาติโยม นำพระสังฆาธิการรับรู้ขีดความสามารถ”กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จันทบุรี” หวังช่วยรัฐแก้จนประชาชน

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. พระครูศรีมงคลปริยกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ นำพระสังฆาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ฟังการบรรยาย เรื่อง “กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต” โดย พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม (มนัส ขนฺติธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทองและผู้จัดตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จันทบุรี ที่ก่อตั้งขึ้นระหว่าง ปีพ.ศ.2539 – 2540 อันเกิดจากผลกระทบจากวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้ง ทำให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบและเดือดร้อนในเรื่องของการเงินเป็นอย่างมาก

ในฐานะพระสงฆ์เป็นผู้นำชุมชนจึงเล็งเห็นถึงปัญหาหนี้สินที่เป็นปัญหาหลักของชาวบ้านมีความตั้งใตต้องการที่จะแก้ไขปัญหา จึงได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ เพื่อให้ชาวบ้านมีการออมสะสมเงินและแก้ปัญหาหนี้สิ้นของชาวบ้าน ผลจากการดำเนินการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์มีการแก้ไขปัญหาเรื่องความยากจน การมีวินัยต่อตนเอง มีระเบียบกติกาของกลุ่มในการออมเงิน กู้ยืมเงินมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลทุนการศึกษาแก่เด็ก และฌาปนกิจสงเคราะห์โดยภายในกลุ่มมีการจัดการด้วยการแบ่งงานตามโครงสร้างและมีการกำหนดระเบียบกติกากันภายในกลุ่มอย่างชัดเจน

พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม กล่าว จากการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มฯ ทำให้คณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษสนใจที่จะจัดตั้งและขับเคลื่อนกลุ่มสัจจะพัฒนาคุณธรรมประชาชนครบวงจรชีวิตต่อไป อย่างไรก็ตามสำหรับการศึกษาดูงานครั้งนี้กำหนดขึ้นสองวัน คือ ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2565 โดยการประสานงานของ พระมหาสมยศ ถามเชฏโฐ, ป.ธ.7,เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดระยอง

Leave a Reply