อัศจรรย์! กฎ 10 ข้อ เมื่อเราลงมือปฏิบัติ สามารถสัมผัสกับความสุขได้ทันที

วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 พระมหาณัฐพงษ์ ฐิตปญฺโญ,ดร. ประธานกองทุนบุญนิธิธรรมจารี วัดชำนิหัตถการ กทม. ได้ฝากข้อคิดกฎ 10 ข้อ เมื่อเราลงมือปฏิบัติ สามารถสัมผัสกับความสุขได้ทันที ในช่วงของการระบาดไวรัสโควิด-19 ความว่า พูดถึงเรื่องความสุข เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ แต่เราจะหาความสุขนั้นได้จากที่ไหน อีกทั้งแต่ละท่านก็มีแนวความคิดเกี่ยวกับความสุขที่แตกต่างกันไป นักปรัชญาด้านการเมืองการปกครองกล่าวว่า “ความมั่นคั่งและได้อำนาจที่แท้จริงคือความสุขของคน” นักเศรษฐศาสตร์กล่าวว่า “การมีเงินหนุนเวียนจับจ่ายใช้สอยคือความสุขของคน” หมอรักษาโรคบอกว่า “การที่ร่างกายไม่เจ็บป่วยนั่นแหละคือความสุขของคน” สรุปได้ว่า แต่ละท่านมีแนวคิดเรื่องความสุขที่แตกต่างกันไป

มิติทางด้านพระพุทธศาสนากลับมองว่า “ความสงบและความพอดีคือความสุขที่แท้จริง” เพราะคนเรานั้น เมื่อมีจิตใจที่สงบไม่มีสิ่งใด ๆ รบกวนคือความสุข และหากเราดำเนินชีวิตบนทางสายกลาง คือการรู้จักความพอดี หรือความพอประมาณ ย่อมนำความสุขมาสู่ชีวิตด้วยเช่นกัน ปัญหาที่สำคัญคือ เราจะไปถึงความสุขนั่นได้อย่างไร มีบัณฑิตทางด้านพระพุทธศาสนาท่านหนึ่ง ท่านได้รจนาจุดเริ่มต้นแห่งความสุขเอาไว้อย่างน่าสนใจ โดยท่านได้ให้เราลองปฏิบัติกฎทั้ง 10 ข้อนี้เป็นดู เมื่อใดที่เราลงมือปฏิบัติ เราสามารถสัมผัสกับความสุขนั้นได้ทันที

กฎ10 ข้อที่ว่านี้ได้แก่

1. สิ่งที่จะเป็นเครื่องประดับที่ดีที่สุดในชีวิตคือ รอยยิ้ม
2.สิ่งที่จะปกป้องเรามากที่สุดคือ สติ
3. สิ่งเราต้องรอบคอบที่สุดคือ ความคิด
4. สิ่งทีเราต้องระวังมากที่สุดคือ คำพูด
5. สิงที่เราต้องควบคุมมากที่สุดคือ อารมณ์
6. สิ่งที่เราต้องถนอมมากที่สุดคือ ความรัก
7. สิ่งที่ต้องพัฒนาที่สุดคือ นิสัย
8. สิ่งที่เราต้องใช้มากที่สุดคือ ปัญญา
9. สิ่งที่เราต้องแสวงหามากที่สุดคือ ความรู้
10. สิ่งที่ต้องรู้มากที่สุดคือ ชีวิต

จากกฎ 10 ข้อดังกล่าวนั้น สามารถสรุปได้ดังนี้คือ เราควรสร้างรอยยิ้มอยู่เสมอมีสติอยู่ตลอดเวลา รู้จักคิดแยกแยะสิ่งผิดถูก ใช้คำพูดให้เหมาะสมกับบุคคล รักษาอารมณ์อย่าร้อนรน รู้จักเมตตาและการให้อภัย ละนิสัยเห็นแก่ตัว รู้จักการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยเหตุผล ทบทวนและแสวงหาความรู้อยู่เสมอ เข้าใจในความเป็นไปของชีวิตว่ามีขึ้นมีลงอยู่เสมอ หากท่านใดเริ่มลงมือปฏิบัติ เชื่อว่าจะสัมผัสกับความสุขและความเจริญในไม่ช้า…สาธุ

Leave a Reply