สมเด็จพระมหาธีราจารย์มอบกัปปิยภัณฑ์ 6 วัดจัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ร่วมกับสำนักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม และภาคีเครือข่าย สนองพระดำริ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักคอย เพื่อรองรับพระภิกษุสามเณรและผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว และการฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิต COVID-19

วันที่ ๑๘ ก.ค.๒๕๖๔ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม เมตตามอบกัปปิยภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วย Covid-19 (กลุ่มผู้ป่วยสีเขียว) แก่วัดที่จัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน ๖ วัด คือ

๑.วัดศรีสุดาราม วรวิหาร โดยพระเทพประสิทธิมนต์ รับรองจำนวน ๓๓๐ เตียง ๒.วัดสะพาน เขตคลองเตย โดยพระพิศาลธรรมานุสิฐ รับรองจำนวน ๔๕๐ เตียง ๓.วัดปากบ่อ เขตสวนหลวง โดยพระครูวรกิจจาทร รับรองจำนวน ๑๗๐ เตียง ๔.วัดอินทรวิหาร โดยพระโสภณธรรมวงศ์ รับรองจำนวน ๒๘๐ เตียง ๕.วัดสุทธิวราราม โดยพระสุธีรัตนบัณฑิต รับรองจำนวน ๑๒๐ เตียง ๖.คณะสงฆ์เขตลาดพร้าว โดยพระมหาเขมานันท์ ปิยสีโล ป.ธ.๙ รับรองจำนวน ๘๐ เตียง

และสนับสนุนกัปปิยภัณฑ์แก่วัดบรมสถล (ดอน) เขตสาทร โดยพระมหาอดิศักดิ์ อภิปญฺโญ เพื่อสนับสนุนดำเนินการจัดการฌาปนกิจศพ โดยฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการเกื้อกูลด้านสาธารณสงเคราะห์ อันเป็นหนึ่งในบทบาทหน้าที่สำคัญของคณะสงฆ์ ทั้งนี้ปฏิบัติตามมาตรการด้านต่างๆ ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และของทางราชการอย่างเคร่งครัด

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กล่าวว่า ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมส. ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการเกื้อกูลด้านสาธารณสงเคราะห์ ซึ่งเป็นหนึ่งในบทบาทหน้าที่สำคัญของคณะสงฆ์ โดยคณะสงฆ์ทั่วสังฆมณฑลพร้อมร่วมสนองในพระดำริสมเด็จพระสังฆราช สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อประโยชน์เกื้อกูลด้านสาธารณสงเคราะห์ ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทั้งนี้ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมส. พร้อมสนับสนุนวัดที่มีความพร้อมในการจัดตั้งเป็นศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อผู้ป่วยในพื้นที่กรุงเทพฯ และพร้อมประสานวัดในส่วนภูมิภาคที่มีความพร้อมประสานสำนักงานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ประจำจังหวัด เพื่อร่วมประสานภาคีเครือข่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนต่อไป

Leave a Reply