คณะสงฆ์ศรีสะเกษจัดเสวนา แผนพัฒนาศูนย์วิปัสสนานานาชาติ สืบทอดแนวปฏิบัติหลวงปู่จันทร์

วันที่  10 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ที่พักสงฆ์จันทวารี ตำบลตาโกน อำเภอเมือจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดเสวนาแผนการพัฒนาศูนย์วิปัสสนานานาชาติฯ  ที่พักสงฆ์ป่าจันทวารี  เจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดเสวนาแผนการพัฒนาศูนย์วิปัสสนานานาชาติ ฯ ฯที่พักสงฆ์ป่าจันทวารี  โดยมีพระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร)

พระมงคลวชิรากร  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา ผู้แทนสำนักงานกำกับพระธรรมทูตไปต่างประเทศ พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์  มจร  พระครูกิตติรัตนานุกูล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก พระครูวชิรธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธโอเรกอน สหรัฐอเมริกา พระมหาสำราญ สุเมโธ ป.ธ.9 เจ้าอาวาสวัดบ้านแกงเลี้ยง ตำบลตาโกน เจ้าคณะอำเภอเมืองจันทร์ พระมหาคำ ปรักกโม เจ้าคณะตำบลตาโกน ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดศรีสะเกษ และผู้นำท้องถิ่นในเขตตำบลตาโกน ร่วมประชุมปรึกษาหารือ

พระราชกิตติรังษี กล่าวว่า ขออนุโมทนาทุกรูป/คนที่มีกุศลเจตนาพัฒนาสถานที่แห่งนี่ให้เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์เพื่อพัฒนาศาสนบุคคลในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ทั่วประเทศและทั่วโลก

ขณะเดียวกันพระโสภณวชิราภรณ์ กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนานานาชาติ  เป็นความร่วมมือ 4 ฝ่าย คือ คณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ วิทยาลัยพระธรรมทูตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณรสชวิทยาลัย  วัดพุทธโอเรก้อน สหรัฐอเมริกา และองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด แนวคิดและการปฏิบัติของหลวงปูจันทร์ เขมิโย ผู้เป็นต้นแบบและส่งเสริมการศึกษาให้กับลูกหลานคนศรีสะเกษ ซึ่งหลวงปู่จันทร์ เขมิโย ได้กล่าวไว้  “รักษาป่า รักษาดิน  รักษาน้ำ เพื่อสร้างอากาศที่บริสุทธิ์ให้มวลมนุษยชาติ”

พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ กล่าวเสริมว่า นอกจากนี้ประชุมครั้งนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือถึงแนวทางการใช้พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้พุทธเกษตร ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์วิปัสสนานาชาติจันทวารี  โดยมีแนวทางการจัดกิจกรรม การจัดการโครงการ Academic plans โครงการการวิจัยและพัฒนาศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและอื่นๆ ตลอดถึงการวิจัยหลักสูตรวิปัสสนากัมมัฎฐาน

Leave a Reply