วัดอรุณราชวราราม “ประกาศปิดวัด” คนในห้ามออก-คนนอกห้ามเข้า เว้นได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสเป็นเฉพาะกรณี

วันที่ 18 ก.ค. 64  พระพรหมวชิรเมธี เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม มีคำประกาศปิดวัด โดยอ้างว่า ด้วยรัฐบาลได้มีประกาศมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (covid-19) โดยมุ่งหมายที่จะลดและกำจัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางของบุคคล ลดการรวมกลุ่มบุคคลเพื่อลดการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

อาศัยหน้าที่และอำนาจความความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัญคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2535 มาตรา 37และ38 จึงประกาศ “ปิดวัด” และยังมีมาตรการป้องกันดังนี้

1. ให้พระภิกษุสามเณร งดออกบิณฑบาตและงดรับกิจนิมนต์ทุกกรณี
2. ให้พระภิกษุ สามเณร อยู่ภายในวัดเท่านั้น ไม่ให้ออกไปนอกวัด
3. ให้ปิดประตูวัดทุกด้าน ห้ามบุคคลภายนอกเข้าภายในวัดโดยเด็ดขาด
4. ให้พระภิกษุสามเณร งดสั่งซื้อสินค้า ซึ่งมีความเสี่ยงกับพนักงานส่งสินค้า
5. ให้งดทำวัตรเช้า-เย็น เป็นการชั่วคราว และงดกิจกรรมที่มีการชุมนุมพบปะกันภายในวัด

ทั้งนี้ ยกเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาส เป็นเฉพาะกรณี และให้พระภิกษุ -สามเณร พนักงานวัดอรุณราชวราราม และผู้เกี่ยวข้อง ปฎิบัติตามประกาศนี้ จนกว่าจะมีคำสั่งหรือประกาศเป็นอย่างอื่น

Leave a Reply