“มหาจุฬาฯ” เปิดเรียนวันแรกผู้บริหารร่วมฉันภัตตาหารกับพระนิสิต

วันที่ 6 มิ.ย. 65  วันนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเรียนวันแรก ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ขึ้นรับภัตกิจ ฉันเพล บนหอฉัน ชั้น 2 อาคาร 92 ปี พระวิสุทธาธิบดี เป็นจำนวนมาก โดยมีพระเทพปวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  ผู้รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานพิธี,พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศ รวมทั้งผู้บริหารอื่น ๆ ร่วมฉันภัตตาหาร ในการนี้ พระเทพเวที รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มอบหมายให้ พระมหาประยูร โชติวโร  ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิตทุกรูป ดูแลเอาใจใส่การจัดสถานที่ที่นั่งฉัน การรับบิณฑบาต และการฉัน ของพระภิกษุ สามเณรนิสิต ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อปลายปีที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ พล.อ.ต.สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง ไปในการถวายภัตตาหารและน้ำปานะ แด่พระภิกษุ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิต ที่รับการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราวิทยาลัย (มจร) อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 จะคลี่คลาย

สำหรับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีการถวายภัตตาหารให้พระนิสิตทั้งไทยและนานาชาติ ทุกวันทั้งเช้าและเพล ในวันปกติมีประมาณ 600 รูป ในวัดหยุดเรียนมีประมาณ 260 รูป  ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับผลกระทบจากการเผยแพร่ของโควิด -19 เป็นอันอย่าง  จนต้องขอความร่วมมือให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เสียสละเงินเดือน เพื่อเข้ามาสนับสนุนโรงครัวที่มีค่าใช้จ่ายตกวันละประมาณ 30,000 บาท  ทุกวัน

สำหรับผู้มีศรัทธาท่านใดต้องการทำบุญถวายภัตตาหารหารสามารถติดต่อไปได้ ส่วนธรรมนิเทศ มจร โทร. 035-248-000 ต่อ 8138,8129  หรือ 061-951-5459,083-734-59-45

Leave a Reply