ตามปลัดมหาดไทยทอดกฐิน “วัดมอญลพบุรี”

วันที่ 18 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้จะร่วมเดินทางทริปบุญทอดผ้ากฐินของ คุณสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง “สมเด็จพระสังฆราช” ทรงพระกรุณาโปรด ให้ไปทอด ณ วัดกลาง ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี  ทริปบุญคราวนี้นอกจากไปร่วมถวายผ้ากฐินให้พระภิกษุผู้จำพรรษาอยู่ในอารามแล้ว จะร่วมทำบุญสมทบทุนสร้าง “พระมหาเจดีย์” ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ให้แล้วเสร็จด้วย

การเดินทางทอดผ้ากฐินปีนี้มี “สมเด็จพระมหาวีรวงศ์” เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ มี คุณสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งทราบว่าทั้งสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ คุณสุทธิพงษ์ จุลเจริญ และ  ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ร่วมเดินทางมาทอดทุกปี

“เปรียญสิบ”  เคยรับรู้การสร้างมหาเจดีย์มานานแล้วจาก “พระราชสารสุธี” หรือ เจ้าคุณอาชว์ เจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพ เมื่อหลายปีก่อนในคราวที่กรรมกการสมาคมไทย-รามัญ เข้าไปกราบนมัสการท่าน เนื่องจากเจ้าคุณอาชว์เป็นคนมอญมีถิ่นกำเนิดมาจากชุมชนมอญบางขันหมากแห่งนี้ และเจ้าอาวาสวัดกลางรูปปัจจุบันก็มีศักดิ์เป็นญาติพี่ญาติน้องกับเจ้าคุณอาชว์

ท่านคงพยายามกลับไปพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนของท่าน  และแม้ต้อนหลังท่านไปสร้าง “วัดพระนางจามเทวี” ซึ่งตั้งอยู่พื้นที่ไม่ห่างไกลกันมากนัก ก็เคยขับรถเข้าไปเยี่ยมเยียนแวะชมวัดแห่งนี้ ในขณะที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จ ซึ่งตอนนี้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนพระมหาเจดีย์ “ยังไม่แล้วเสร็จ” ทราบว่าไม่ได้ดำเนินการอะไรเลยประมาณสองปี เนื่องจากคงมีปัญหาและติดขัดเรื่องงบประมาณ

หวังว่าการทอดกฐินปีนี้ ซึ่งนำโดย “ผู้มีบุญและมีบารมี” ทั้ง สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ และ คุณสุทธิพงษ์ จุลเจริญ,ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ความฝันของชุมชนมอญและท้องถิ่นในการสร้างพระมหาเจดีย์เพื่อเป็นอนุสรณ์ศาสนสถานและเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา คงสำเร็จได้ไม่ยาก

ชุมชนมอญบางขันหมากมีวัดมอญธรรมยุติหลายวัดที่เป็น “ต้นแบบ” ให้ชุมชนมอญหลายแห่งในประเทศไทยนำไปเป็นแบบอย่างในการ สืบสาน รักษา และต่อยอด เรื่องศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขับเคลื่อนเชื่อมโยงกับชุมชนมอญทั่วประเทศ  โดยผ่านการขับเคลื่อนของ “พระปัญญาวุฒิ วุฑฺฒิโก”  วัดอัมพวัน ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี  ที่เป็นบุคคลผู้หนึ่งที่อุทิศตนเรื่องนี้อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง มาหลายสิบปี จนสร้างชื่อเสียงให้มอญบางขันหมากให้เป็นที่รู้สักในสังคมไทยได้อย่างกว้างขวาง

ซึ่งในเดินทางไปทอดผ้ากฐินในคราวนี้ของ คุณสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ทาง พระปัญญาวุฒิ วุฑฺฒิโก ได้เชิญท่านแวะไปชม พิพิธภัณฑ์มอญบางขันหมาก ณ วัดอัมพวัน ด้วย เพื่อเป็นเกียรติประวัติและสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชุมชนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนอนุรักษ์ รักษา “รากเหง้า” ด้านวัฒนธรรมของตนเอง ซึ่งนับวันสังคมยุคใหม่เริ่มถอยห่างจากรากเหง้าของตนเองลงทุกวัน

สัปดาห์หน้าหากไม่ติดขัดอะไร จะนำมาเล่าสิ่งพบเห็นในการไปทอดกฐินคราวนี้มาสู่กันฟังครับ!!

…………………….

คอลัมน์ : ริ้วผ้าเหลือง

โดย…“เปรียญสิบ” : [email protected]

Leave a Reply