พระพรหมบัณฑิตย้ำแผนเผยแผ่พุทธศาสนาแห่งชาติ ต้องตอบโจทย์ความต้องการของสังคมโลกที่เปลี่ยนไป

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ที่วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เชิญคณะอนุกรรมการจัดทำแผนเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่นำโดยพระธรรมวชิรเมธี,รศ.ดร.เจ้าคณะภาค 1  เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม ซึ่งเป็นประธานอนุกรรมการฯ ร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบในการจัดทำแผนแม่บทการเผยแผ่ โดยมีผู้แทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนา กรมการศาสนา กระทรวงดิจิทัล และหน่วยงานต่างๆ มาร่วมแลกเปลี่ยน
พระพรหมบัณฑิต กล่าวว่า การจัดทำแผนเผยแผ่นั้น จะต้องครอบคลุมทั้งมิติของปริยัติเพื่อการเผยแผ่ การปฏิบัติเพื่อการเผยแผ่ และการเผยแผ่ด้วยการนำพระพุทธศาสนาไปตอบโจทย์ทั้งสาธารณะสงเคราะห์ สงคมสังเคราะห์ การเสริมสร้างสังคมสันติสุข ทั้งนี้ จะต้องสอดรับกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 67 ที่กระตุ้นให้มีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเถรวาทเพื่อพัฒนาจิตใจและปัญญา พร้อมกันนี้ ให้นำแผนชาติ 20 มาเป็นกรอบการออกแบบการเผยแผ่ด้วย

นับจากนี้ คณะอนุกรรมการจัดทำแผนเผยแผ่ที่นำโดยพระธรรมวชิรเมธี จะนำข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิไปประกอบเนื้อหาสาระของการจัดทำแผนให้ตอบโจทย์ชุมชน สังคม พระพุทธศาสนา และประเทศชาติ ผ่านเวทีต่างๆ อีก 8 ครั้ง เพื่อให้แผนเผยแผ่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้ทิศทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในระดับชาติ และนานาชาติมีระบบ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งแผนงาน แผนคน และแผนเงิน

Leave a Reply